Депозит "Аванс" на Алфа Банк е предназначен за физически лица. Предимство на депозита е възможността за получаване на лихвата по него веднага, а не в края на периода.

Освен авансовото изплащане на лихвата при откриване, "Аванс" предоставя на клиента високи и фиксирани за целия период на ползване лихвени условия.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Клиентът може да обслужва депозита от всеки офис на банката, като не дължи такси за откриване, месечно обслужване и закриване на депозитната сметка.

Депозитът може да бъде във валута лева или евро, а неговият срок е 3, 6 или 12 месеца. Минималното салдо по него е 1 000 лв. Лихвеният процент е изчисляван на годишна база, изравнен за валута лева или евро: 0.50% за срок 3 месеца; 0.75% - за 6 месеца; и 1.10% - за 12 месеца. При предсрочно прекратяване на депозита клиентът губи натрупаната до момента лихва, а изтеглената авансово е удържана от депозита.

От банката предлагат също така и промоционален 3-месечен депозит с предоставени лихвени проценти, които не се влияят от размера на сумата по депозит - 1.40% за лева и евро и 1.00% за щатски долари, без такси при откриване, закриване или обслужване на депозита, с възможност за довнасяне на суми по всяко време и допълнителни пакетни услуги.

Друг предложен депозит е Alpha прогресивен депозит - срочен депозит с растяща лихва, достигаща до 3.00% във валута лева или евро и възможност за теглене на суми на всяко тримесечие; както и срочни депозити за един месец, три месеца, шест месеца и дванадесет месеца, при лихвен процент, отново изчислен на годишна база. Клиентът може да получи повече информация относно предложените депозити в най-удобния за него офис на банката.