Обединена Българска Банка

Депозит „На разпоположение” може да бъде открит по-лесно и удобно онлайн

Сред предимствата на депозита е възможността клиентът да получава лихвата по него всеки месец и освобождаването от такси за откриване, теглене на падеж и поддържане на сметка.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Депозит „На разпоположение” е предоставян при фиксирана срочност от 6, 12 или 24 месеца. Валутата му е в лева, евро или щатски долари. Изискваната минимална сума за откриването му е 3 000 лв.

Лихвените условия по него са формирани на годишна база, съответно валутата и срочността на депозита - за валута лева: 6 месеца - 0.07%; 12 месеца - 0.13%; 24 месеца - 0.20%, при открит депозит в клон на банката. Лихвата е начислявана ежедневно в размер съгласно представената в сайта на банката таблица, като е изплащана на клиента ежемесечно след откриване на депозита.

Клиентът трябва да има пред вид, че предоставените лихвени условия са валидни за новооткрити депозити без опция за автоматично подновяване. Натрупаната по депозита лихва може да бъде преведена според неговия избор по стандартна разплащателна сметка или сметка „Комфорт“, открита в банката или да бъде изтеглена в брой. Депозитът не може да бъде подновяван автоматично. Условие е да не бъдат внасяни или теглени суми по време на договорения срок.

Клиентът може да прекрати предсрочно депозита по всяко време като не получава лихва при предсрочно прекратяване до 3-тия месец от откриването на депозита. Когато го прекрати преди изтичане на срока след 3-тия месец, за сроковете 6 и 12 месеца получава дължимата до момента лихва, намалена с лихвата за едномесечен период, а за срок 24 месеца – дължимата лихва, намалена с лихвата за тримесечен период.

Банката предлага на своите клиенти също така стандартни срочни депозити с възможност за индивидуално определяне на срока на депозита, както и дългосрочни депозити за по-голяма сигурност на спестяванията.