Първа Инвестиционна Банка

Предоставените от Fibank бизнес кредити по програма JEREMIE предлагат на клиента възможността за осъществяване на своите бизнес идеи.

Сред предимствата на кредита са предвидените ниски лихвени проценти, освободжаването от такса за предсрочното му погасяване, както и от комисиона за ангажимент.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес кредити по програма JEREMIE могат да бъдат инвестиционни; за предоставяне на оборотни средства; и овърдрафт/револвиращи кредити. Те могат да бъдат отпуснати на микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани и извършват дейност на територията на страната ни. Предоставени са от финансовата инициатива JEREMIE към Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." на Европейския съюз.

Бизнес кредитите по програма JEREMIE имат различини параметри, определени от вида кредит. Инвестиционният бизнес кредит е предоставян във валута лева или евро, като срокът за погасяване на получената сума е до 10 години. Лихвата е променлива, минимум 3%. При изплащането му е предоставен гратисен период до 24 месеца. Комисионната за управление на кредита е 1% от размера на получената сума за първата година и за 0.5% от остатъка по главницата - за следващите години. Клиентът е освободен от комисионна за ангажимент и от такса за предсрочно погасяване. Оборотният кредит има същите параметри като Инвестиционния, но срокът за погасяването му е до 5 години.

Овърдрафт и револвиращ кредит е предоставен във валута лева или евро. Лихвата по него е плаваща, минимум 3%. При него няма гратисен период, като клиентът е освободен от комисионна за ангажимент и такса за предсрочно погасяване.

Изискване към предприятието, което кандидатства за получаване на бизнес кредит по програма JEREMIE, е да има годишен оборот не повече от 97.5 млн. лв., активите му да не бъдат повече от 84 млн.лв., а персоналът на фирмата да не надвишава 250 души. Основната дейност на предпиятието не трябва да бъде в следните сектори: производство и първична преработка на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, въгледобив, хазартни дейности, производство и търговия с оръжие и амуниции.