Уникредит Булбанк

Предоставените специални условия при ползване на програма "Модула" включват ниския лихвен процент, а максималният размер е определен според обезпечението

С получената сума кредитополучателят може да заплаща таксите си за обучение в България и чужбина, а за участващите в „Work & Travel” програми са осигурени допълнителни предимства

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

В чужбина той може да използва отпуснатата сума за покриване и на други възникнали по време на обучението разходи, съгласно определения бюджет на неговото учебно заведение. Кредитът може да бъде използван и за покриването на текущи нужди и издръжка на ползващия го студент, за закупуване на необходима за обучението техника и за студентски бригади.

Минималният размер на кредита е 1 000 лв. Максималната сума зависи от обезпечението. За нецелеви кредит, усвояван наведнъж, максималният размер е 5 000 лв. При кредит, обезпечен с поръчителство, може да бъде получена сума до 25 000 лв. с изискване на до двама поръчители. При обезпечение на кредита с ипотека, клиентът получава до 70% от пазарната оценка на недвижимия имот.

Лихвеният процент по кредита е плаващ - 7%. Размерът на кредита и лихвените условия са валидни при ползването на програма "Модула".

Предоставен е гратисен период от 12 месеца, след изтичане на който кредитът трябва да бъде погасен за 1 или за 2 години. За студенти, записани в „Work & Travel” програми е осигурена фиксирана такса за входящи валутни преводи - 5 евро.