Първа Инвестиционна Банка

Потребителски кредит "КЕШ+” на Първа Инвестиционна Банка представлява кредит, предоставен срещу залог на парични средства, депозирани в банката.

Кредитът е предназначен за текущи нужди, като сред предимствата му са освобождаването от такса за предсрочно погасяване, както и гъвкавостта при избор на размер и срок.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Потребителският кредит "КЕШ+” е предназначен за осигуряване на средства при текущи нужди. Кандидатстването за него става само чрез попълване на искане и представяне на лична карта.

След получаването на изискваната сума, изплащането му става на равни месечни вноски, съобразно на погасителния план. Когато клиентът има възможност за предсрочното му погасяване, той не дължи такса за това.

Валутата на получения потребителски кредит може да бъде в лева или евро, според желанието на клиента. Срокът за неговото погасяване е без ограничения, съответно изискванията и възможностите на неговия получател.

Обезпечението за получаване на кредита е определено съответно сключения договор за залог на парични средства по сметка в банката, като изискванията се различават според валутата на представения залог.

Когато валутата на залога съвпада с валутата на кредита, размерът на представеното обезпечение трябва да покрива минимум 1.15 пъти размера на кредита. Когато валутата на залога се различава от тази на кредита, изискването е той да покрива 1.30 пъти неговата стойност.

Размерът на получената сума е без ограничение, формиран на базата на представеното обезпечение. Годишният лихвен процент е определян чрез прибавяне на надбавка от 2 пункта към този на заложените средства.