Инвестбанк

Кредит за пенсионери е предназначен за финансиране на текущи потребности на физически лица, чиито доходи са от пенсия, като може да бъде получен под формата на кредит или овърдрафт

Максималният му размер е до 5 000 лв. Валутата може да бъде в лева или евро. Срокът за изплащане на кредита е до 5 години. Изискване към клиента е да не е навършил 75 години при приключване на договора за него.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Лихвеният процент по кредита е фиксиран за целия период на изплащане, като зависи от възрастта на кредитоискателя - 9,75% до навършване на 70 години и 10.15% - при клиенти над 70 години. Осигурени са и бонуси при ползването на услугата „Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум две комунални услуги, лихвата е намалена до 0,20%.

Клиентът получава отстъпка в лихвения процент от 0,20% при ползване на застрахователен продукт на ЗАД България, който не съвпада със задължителните застраховки. Лихвата може да бъде намалена с 0.5% и ако клиентът представи един поръчител.

Нужното обезпечение за получаване на кредита е залог на вземане по банкова сметка, открита в банката, по която са превеждани средствата на клиента, включително ако има и допълнителни доходи, освен своята пенсия.

Нужно е също така клиентите, които не са навършили 69 години, да сключат застраховки за рисковете злополука и заболяване при застрахователна компания, одобрена от банката. Изисквана е такса за проучване от 10 лв., дължима при отпускане на кредита.

Друг продукт за пенсионери е предлаган като овърдрафт, с размер до 3 000 лв., срок за изплащане до 24 месеца и фиксиран лихвен процент 11%.