ПроКредит Банк

Потребителски кредит на ПроКредит Банк е предназначен за физически лици с доходи от постоянен трудов договор, собствен бизнес или пенсия, с осигурен размер до 20 000 лв.

Кредитът е съобразен с финансовите нужди и възможности на неговия получател, като той е освободен от такса при отпускането му.

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Потребителският кредит е предназначен за физически лица. Условие за получаването му е клиентът да има постоянен доход от трудов договор или пенсия, както и ако има собствен бизнес.

Кредитоискател на трудов договор трябва да е на работа при настоящия си работодател от минимум 3 месеца. Кредитът е предназначен за осигуряване на средства за образование, здравни услуги, обзавеждане и други текущи нужди на клиента.

Получената сума е съобразена с нуждите и възможностите на кредитоискателя като може да бъде от 5 000 до 20 000 лева. Срокът за погасяването на кредита е също така съобразен с изискванията на клиента, като може да бъде от 6 месеца до 7 години.

При кандидатстване за него той е освободен от такси за разглеждане на искане и при отпускането му. Клиентът дължи такса при промяна на условията по кредита в размер на 0.25% от дължимата сума. Лихвеният процент е определян според лихвения бюлетин на банката.

Нужното обезпечение за получаване на потребителски кредит е клиентът да превежда своята работна заплата по сметка в банката или да представи съдлъжник като гарант за изплащане на сумата. Изплащането на кредита става на равни месечни вноски.

Други условия към кредитоискателя са неговата възраст да не е повече от 65 години за срока на договора за кредит. Получаваният от него доход трябва да бъде приведен по сметка в банката.

Други кредитни продукти, предлагани от банката, са овърдрафт срещу работна заплата до 5 000 лв. и овърдрафт срещу депозит, с финансиране от 90% до 100% в зависимост от валутата на депозита.