Първа Инвестиционна Банка

Бизнес кредит "КЕШ” представлява кредит, предоставен срещу залог на парични средства, депозирани в банката, без ограничения в размера и срока

Кредитът може да бъде получен без изискване за бизнес план, с осигурен неограничен гратисен период и освобождаване от такси

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес кредит "КЕШ” е отпускан срещу залог от парични средства и възможност за индивидуален избор на неговия размер, срок за погасяване, начин на усвояване и гратисен период.

Кредитът може да бъде получен без изискване на бизнес план и кредитна история. Осигурен е изгоден годишен лихвен процент - 3 пункта над лихвата по обезпечението.

Размерът на кредит "КЕШ" е без ограничения, според стойността на предложената сума за обезпечение. Срокът за неговото погасяване е съобразен с нуждите на неговия получател. Валутата на получената сума може да бъде в лева, евро или щатски долари. При изплащане на кредита е предвиден гратисен период без ограничение при изплащането му.

Усвояването му може да бъде еднократно, на траншове или като овърдрафт. Погасяването също става според индивидуална преценка на клиента - на равни или намаляващи месечни вноски, като овърдрафт или според индивидуален погасителен план.

Клиентът е освободен от такси при предоговаряне условията на кредита и за предсрочно погасяване. Размерът на получения кредит е определян спрямо този на предложеното обезпечение, като това съотношение се определя според начина на погасяване на кредита, както и валутата на гаранцията за него.

Друг предлаган продукт е бизнес кредит "КЕШ+", предоставен при годишен лихвен процент 1.95 пункта над лихвата по депозита.