Българо-Американска Кредитна Банка

Кредит „Бизнес потенциал” е предназначен за юридически лица с цел покриване на краткосрочни нужди от оборотни средства, при осигурена по-голяма гъвкавост и свобода и усвояване без изискване за разходо-оправдателни документи.

Кредитът може да бъде получен от юридически лица - еднолични търговци, лица упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Неговата валута е в лева. Минималният размер на кредита е 30 000 лв. Максималният размер е до 20% от общите приходи от продажби за предходната данъчна година, но не повече от 750 000 лева. Срокът за погасяване на полученото финансиране е до 36 месеца с преразглеждане до всеки 12 месеца. Лихвеният процент по него е променлив, като надбавката е определяна в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяването му става с всички постъпления по разплащателна сметка. Изискваното обезпечение за получаването му е ипотека върху недвижим имот със сключена застраховка. При обезпечение залог на депозит, размерът на кредита трябва да е не по-голям от 95% от този на депозита. При необходимост има възможност за изискване на допълнително обезпечение или поръчители. Таксите и комисионните са съгласно Тарифата на банката за юридически лица.

Други кредити за малки и средни предприятия са оборотен кредит "Бизнес ефект", инвестиционенни кредити "Бизнес растеж" и "Бизнес конкурент" и кредити за покупка на земеделска земя.