Първа Инвестиционна Банка

Микрокредитът е предоставен с промоционална лихва от 4.5%, валидна от месец юли 2016 г.

Сред предимствата на кредита са освобождаването от изискване за бизнес план, както и представянето на погасителен план, съобразен с възможностите на предприятието.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес микрокредит може да бъде получен от производители, търговци и хора със свободни професии, като от тях не се изисква да представят бизнес план за предназначението му. Неговата цел може да бъде и финансиране на стартиращ бизнес. Процедурата по кандидатстване за него е опростена, а погасителният план е съобразен с възможностите на бизнеса на клиента.

Новите условия на кредита, валидни от месец юли 2016 г., включват предоставените по-ниски лихви при изплащането на получената сума - от 4.5% на година, както и по-достъпни комисиони за управлението му.

Микрокредит от Fibank може да предостави на клиента средства в неограничен размер, определяни според предложеното обезпечение, а при кандидатстване за суми до 50 000 лева - той може да получи бизнес кредита без изискване за ипотечно обезпечение.

Срокът за неговото погасяване е съответно: до 3 години - когато има обезпечение; и до 2 години - без обезпечение. Кредитополучателят може също така да се възползва от предоставения му гратисен период при изплащане на сумата, който може да бъде до 1 месец, а когато бизнесът на клиента е сезонен - до 9 месеца.

Годишният лихвен процент на кредита е плаващ, определян според неговите особености - 4.5% годишна лихва при кредити с ипотечно обезпечение; 7% при кредити с поръчител; 7% - при кредити със залог на ДМА или поръчител; и 8.99% лихва - при кредити без изискване за обезпечение.

Като обезпечение за кредита могат да послужат, като това може да бъде и комбинация от тях, следните гаранции - поръчителство; ипотека на недвижим имот; залог на машини, оборудване, автомобили; залог на парични средства; гаранция от Национален гаранционен фонд или Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.

Усвояването на кредита става еднократно. Начинът за неговото погасяване е определян според бизнеса на клиента, като може да бъде на равни месечни вноски (анюитетни); равни вноски по главница; и свободен погасителен план според характера на дейността на предприятието.

Условие за получаване на кредита е клиентът да предостави документи за приходи на своето предприятие до 500 000 лева.