Пиреус Банк

Ипочетният кредит на банка Пиреос е многоцелеви, като полученото финансиране може да бъде ползвано за различни потребителски нужди, както и за рефинансиране и обединяване на съществуващи задължения от друга банка.

Кредитът може да бъде получен в размер до 100 000 лв. Полученото финансиране може да бъде до 60% от пазарната стойност на недвижимия имот, представен като обезпечение по сделката. Валутата на кредита може да бъде в лева или евро. Срокът за погасяването му е до 240 месеца.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Като обезпечение за получаване на кредита е изисквана първа по ред ипотека върху недвижим имот. Лихвеният процент по него е променлив, формиран от 3М Euribor/3M Sofibor плюс надбавка, еднакъв за валута лева и евро, като зависи и от срока за изплащане на кредита - 7,15% при изплащане до 10 години и 7,35% - над 10 години.

Условия към клиента са да превежда своята работна заплата по сметка в банката и да ползва пакетна услуга Пиреос пакет Заплата. Усвояването на полученото финансиране става еднократно, а изплащането - чрез равни месечни анюитетни вноски.

Друг ипотечен кредит на банката е Жилищен кредит, който е предоставен с промоционална променлива лихва от 3,88% при изплащане до 20 години.