Токуда Банк

Потребителският кредит "Токуда Медика Овърдрафт" е предназначен за финансиране на текущи нужди на клиента, който трябва да бъде свързан с медицинска, ветеринарна, стоматологична и фармацевтична дейност.

Кредитополучатели могат да бъдат работещи в лекарски и медицински заведения, както и практикуващи специалисти в оптични и стоматологични кабинети

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Потребителският кредит е предвиден за всички текущи нужди на клиента. Негови получатели могат да бъдат физически лица, членуващи в Съюза на стоматолозите в България; еднолични търговци или собственици на ЕООД предприятия, осъществяващи дейност в страната ни; магистър-фармацевти, принадлежащи към БВС; ЕТ или ЕООД, собственост на магистър-фармацевти и ветеринарни лекари.

Кредитът може да бъде получен също така от медицински и административни лица, които са назначени на постоянен трудов договор в медицински заведения, както и лекарски, стоматологични и оптични кабинети.

Размерът на получения потребителски кредит е определян в зависимост от потребностите на клиента, като максималната сума може да бъде до 10 000 лева. Валутата на кредита е в лева, а клиентът ползва фиксирана годишна лихва от 6,9% за целия перод на ползването му.

Срокът за погасяване на кредита е до 2 години, като от клиента се изисква да не бъде на възраст повече от 65 години при крайната дата на погасяване на кредита. Клиентът е освободен от такса за разглеждане на кредита, а комисионната за промяна на параметри по получената сума възлиза на 1,0% от остатъка по главницата при всяка молба за промяна.

Като обезпечение за кредита служи представен постоянен трудов договор със здравните каси - НЗОК/ РЗОК, или други трудови договори, чрез който се доказва възможноста на клиента да погаси задължението.