Първа Инвестиционна Банка

Кредит "Замразени пари" на Fibank е потребителски кредит, предоставен срещу залог на парични средства.

Размерът и срокът за погасяване на кредит "Замразени пари" са неограничени, според заложените средства

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит "Замразени пари” е потребителския кредит, обезпечен със залог на паричните средства, депозирани в банката. С него на клиента са осигурени допълнителни средства, необходими за покриване на текущите му нужди, без да дължи комисиона за предсрочно погасяване на кредита.

Изплащането на кредита може да бъде по три начина – на равни месечни вноски, съгласно погасителен план или чрез овърдрафт.

Валутата на кредит "Замразени пари" може да бъде в лева или евро. Размерът на получената сума, както и срокът за погасяването на кредита са без ограничение. За обезпечаване на кредита се сключва и договор за залог на парични средства по банкова сметка във Fibank. При условие, че клиентът погасява своя кредит на равни месечни вноски, той може да избере между два варианта на обезпечение.

При залог на парични средства във валута, съвпадаща с валутата на искания кредит, размерът на заложените от клиента парични средства трябва да покрива 1.02 пъти размера на отпуснатия кредит. При залог на парични средства във валута, различна от валутата на искания кредит, размерът на заложените парични средства трябва да покрива 1.25 пъти сумата на отпуснатия кредит.

Годишният лихвен процент по кредита се определя като към годишния лихвен процент по заложените средства се прибави надбавка от 3 пункта. Клиентът трябва да заплати такса за предварително проучване и разглеждане на документи в размер на 30 лева. Той е освободен от комисионна за отпускане на кредита, както и от комисионна за предсрочното му погасяване.

Този продукт осигурява на клиента възможност да се възползва от спестените си пари, като използва депозита си като залог за получаването на кредит.