Алианц Банк

Кредит "Живот" представлява краткосрочен заем на Алианц Банк, предназначен за юридически лица, предоставен срещу залог на застрахователна полица "Живот", предоставен без комисиони и такси

Предимствата на кредита са отпускането му без изискване за други обезпечения, ипотеки и нотариални заверки, освобождаването от редица комисионни и такси и осигуряването до 75% от стойността по застраховката

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Размерът на кредита е до 75% от откупната стойност по застраховката, което е изчислявано на база резерв към момента на определяне на кредитния лимит. Това е определяно според размера на кредита, който може да бъде от 500 до 50 000 лв. или равностойността на сумата в друта валута. Срокът за изплащането му е до 1 година.

Кредит „Живот” може да бъде получен като обикновен кредит при еднократно изплащане на падежа или като овърдрафт по разплащателна сметка при което лихвите са платими ежемесечно. Лихвата по кредита е плаваща. Изискваното обезпечение е залог върху застрахователна полица "Живот". За повече информация клиентът може да отиде в най-удобния за него финансов център на банката.