Уникредит Булбанк

Кредитна линия за оборотни средства на УниКредит Булбанк позволява на клиента да ползва няколко съставни форми на кредитиране с предварително определен вид, срок и размер.

Това могат да бъдат овърдрафт, международна бизнес карта с кредитен лимит, револвиращ кредит, стандартен кредит за оборотни средства или условен кредит, като са предоставени отстъпки при ползване на пакетни програми

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Размерът на кредитната линия може да бъде до 40% от нетните приходи от продажби за предходната данъчна година. Изплащането на получената сума става до 12 месеца или до 18 месеца. Усвояването става съответно сроковете всеки от съставните кредитни продукти. Пакетните програми на банката предоставят и допълнителни отстъпки.

Лихвени условия на съставните кредитни продукти са според Общите условия, при които банката предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност. Таксите и комисионните по получената кредитна линия са определени в Тарифата за таксите и комисионите на банката за юридически лица и еднолични търговци.

Като обезпечение срещу получения кредит могат да служат активи на кредитополучателя или трети лица, включително недвижими имоти, движими вещи, парични средства, ценности, ценни книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и др., които са оформени съгласно законовоустановената форма и ред. Избраното от клиента обезпечение трябва да бъде застраховано с имуществена застраховка.