Банка ДСК

Кредитна карта DSK MaxiCard предоставя възможност на клиента да осъществява по-лесно ежедневните си покупки, като за по-голямо удобство за нея може да бъде кандидатствано и онлайн

Ползвайки своята карта, той не плаща месечни такси, както и такси при покупки в търговски обекти.

Средно (13 votes)
Повече Информация: 

Кредитна карта DSK MaxiCard улеснява своя притежател, който може да я използва както в страната, така и в чужбина. Той може да тегли с картата си от от банкомат или в банкови клонове навсякъде по света. Клиентът може да използва картата си и във всички търговски обекти, в които се приемат плащания с карти с логото на Visa.

Той не трябва да се притеснява и за своята сигурност – може да променя ПИН кода си на всеки банкомат на Банка ДСК. Единственото задължение на клента е да внася минимална сума за револвиране за ползването на MaxiCard, която представлява по-малката сума от 3 % върху цялото задължение.

Минималната сума за револвиране е изчислявана ежемесечно на 20 число. При закъснение, клиентът разполагате с още 15 календарни дни след падежната дата, за да я внесе. Сумата, която може да получи при кандидатстване за картата, е между 100 и 7 000 лева.

За удобство на клиента, процедура за одобрение е максимално облекчена. Кредитната карта може да бъде получена без обезпечение, като за лимит до 1 000 лв. не е извършван анализ на доходите на клиента.

Когато той кандидатства за лимит над 1 000 лв., при което отново не е нужно обезпечение, трябва само да представи удостоверение за получавания от него доход. Тарифите по картата са изчислявани съобразно действащата Тарифа на Банката.

Предимствата, които клиентът получава, са многобройни. Той само решава кога и по какъв начин да погаси своите задължения, като след като направи това той може да ползва кредита си отново.

Притежател на DSK MaxiCard, той разполага със средства по всяко време и навсякъде. При възможност може да захранва картата и със собствени средства, с които да разполага над кредитния си лимит. Клиентът може да издава и допълнителни карти на себе си или на посочено от него пълнолетно лице. При положение, че в рамките на 15 календарни дни след падежа клиентът погаси цялото си задължение, той е освободен от лихвата върху стандартните покупки на ПОС устройство.