Алианц Банк

Банката предоставя кредити при облекчени условия. Предоставен е по-нисък лихвен процент.

Исканията за кредит са разглеждани при ускорена процедура. От клиента не са изисквани такси и комисиони за разглеждане на искането за кредит и за управление на кредита.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредити за финансиране проекти по Програма за развитие на селските райони са осъществявани от "Алианц Банк България" АД и "Национален гаранционен фонд" ЕАД (НГФ), които имат сключен договор за "Осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР)". Съгласно сключения договор, НГФ гарантира до 80% вземанията по кредити, предоставени от Банката на малки и средни предприятия (МСП), за финансиране на проекти, одобрени за подпомагане по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР.

Обезпечението на кредита става при облекчени изисквания, като се дава приоритет на обезпечаване с активи, предмет на проектите по ПРСР. Кредит могат да получат съществуващи или стартиращи микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия. Изискване към собственика на предприятието е да има персонал по-малък от 250 души.

Годишният оборот на фирмата трябва да бъде до 97,5 млн. лв., а общата стойност на нейните активи – до 84 млн. лв. Кредитополучателят трябва да има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд "Земеделие" за проекти по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР.

Кредитите за финансиране на проекти могат да бъдат инвестиционни кредити със срок до 10 години, като към тях може да бъде включен гратисен период. Клиентът получава максимално гаранционно покритие до 80% от размера на одобрения кредит, но не повече от 3 000 000 лева. Валутатат на получената сума може да бъде в лева или евро.

Предоставен е 6.5% лихвен процент. Клиентът е освободен от такси и комисиони за разглеждане на искането за кредит и за неговото управление. Като обезпечение за получената сума могат да служат материални активи, като се дава приоритет на обезпечаване с активи, предмет на проектите по ПРСР. За повече информация относно финансирането клиентът може да отиде в най-близкия до него офис на Алианц Банк България АД.