Токуда Банк

Кредит Токуда Агро е предназначен за осигуряване на оборотни средства като може да бъде използван от клиента по няколко начина - като стандартен оборотен кредит; като кредитна линия; или револвиращ кредит на 3 транша.

Условия за ползване на последната опция за кредит е клиентът да използва и погасява всеки отделен транш в рамките на 12 месеца.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит Токуда Агро е предназначен за регистрирани земеделски производители, като кредитополучател може да бъде физическо или юридическо лице. Получената от него субсидия трябва да постъпи в открита в офис на банката разплащателна сметка.

Кредит Токуда Агро предоставя на клиента сума в размер до 95% от размера на субсидията по издаденото удостоверение и до 90% - въз основа на определени площи, описани в общо заявление за единно плащане на площ с УРН и УИН за подпомагане по следните схеми - СЕПП или СНД, които са обслужвани от ДФ „Земеделие”. Срокът за погасяване на кредита е определян според нуждите на клиента и чрез договаряне с банката, като максималният период е до 12 месеца.

Вариантът за получаване на револвиращ кредит на 3 транша е предназначен за лоялните клиенти на банката, както и за точни клиенти от други банки, които търсят по-подходящи условия за кредитиране. Предоставената към тази опция възможност за последователно усвояване на сумата за отделни три периода от по дванадесет месеца може да бъде използвана от клиента при определени условия.

Кредитополучателят не трябва да има просрочия при изплащане на кредита, като предишният транш трябва да бъде изцяло погасен. Друго условие за ползване на опцията за револвиращ кредит е получаваните от клиента доходи да съответстват на очакванията на банката. Валутата на кредита е в лева, а годишният лихвен процент е 5,5%.

Условие за получаване на Токуда Агро е заплащане на комисионна за управление на кредита, което става еднократно при първите две опции, а при револвиращ - по 0,5% за всеки транш. Клиентът трябва да поеме допълнителните разходи относно обезпечението.

Кредитополучателят е освободен от такси за проучване и обработка на документи, за учредяване на обезпеченията, както и от такса ангажимент или такава при предсрочно погасяване на задължението.