Пощенска Банка

Жилищният кредит предоставя на финансиране на до 85% от обезпечението и промоция с нисък лихвен процент и възможност за ползване на гратисен период през първите 12 месеца.

Опцията "Флекси" предоставя на клиента възможността сам да решава кога да намали вноските по жилищния си кредит или да ги увеличи. При възникнали ситуации той може да пропусне дори едно месечно плащане.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

При взимане на жилищния кредит, клиентът може да се възползва от предвидения нисък променлив годишен лихвен процент в лева от 4.95% и осигурените преференции при ползване на програми за комплексно банково обслужване.

Клиентът може да се възползва и от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита. Сигурност и удобство в натовареното ежедневие може да му осигури пакет "Улеснение". Пакет „Улеснение“ включва: превод на работна заплата по сметка с дебитна карта в Пощенска банка, SMS известяване, Интернет банкиране и сключване на застрахователен пакет „Живот“ за целия период на кредита.

При взимане на жилищен кредит с опция „Флекси“, клиентът получава следните предимства през всяка календарна година от срока на кредита. Той може да пропуска плащането на една вноска по кредита. Получава избора да намалява месечните си вноски наполовина за период до 6 месеца или пък при възможнаст да ги увеличава до два пъти от размера им за период до 6 месеца за по-бързо погасяване на кредита. В зависимост от своите нужди клиентът може дори да комбинирате различните опции "Флекси".

Размерът на получения кредит може да бъде до 500 000 лева. Предоставян е във валута лева. Срокът за погасяването му е определен до 35 години. Банката предоставя финансиране на до 85% от пазарната оценка на имота. Предоставена е възможност за ползване на гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита, както и за гъвкаво погасяване на кредита е осигурявана от опцията „Флекси“.

Опцията „Флекси“ предоставя възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 200% или пропускане плащането на вноска. Валидна е само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.

Позволява се промяна в смисъл увеличение или намаляване на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска – веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски са погасявани редовно. Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска.

Клиентът трябва да има все пак в предвид, че прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. Повече информация за гратисни периоди по кредити можете да получите в раздел "Често задавани въпроси".