Societe Generale Експресбанк

Бизнес кредит по програма JEREMIE е предназначен за разрастване на бизнеса при изключително благоприятни лихвени нива и без такса за управление

Кредитополучателят може да се възползва и от много други предимства и атрактивни условия, предоставени от банката

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес кредит JEREMIE може да бъде инвестиционен или оборотен кредит. Клиентът развива своя бизнес като ползва лихва, два пъти по-ниска спрямо стандартните условия на банката, калкулирана на база тримесечен Юрибор или тримесечен Софибор.

Той е освободен от такса за управление на кредита. Размерът на получената сума може да бъде до 2 000 000 евро или тяхната левова равностойност. Валутата на кредита е в лева или евро. Срокът за погасяване на задължението може да бъде в перод от 12 до 120 месеца.

Изискваното от клиента обезпечение е стандартно, определено съгласно кредитната политика на банката. Кредити се отпускат на микро, малки или средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България. Нужно е предприятието да има средносписъчен персонал, който да не бъде повече от 250 души.

Годишният оборот трябва да бъде в размер 97 500 000 лв. или по-малко. Стойността на активите на фирмата трябва да бъде 84 000 000 лв или по-ниска стойност. Друго изискване е дейността на кредитоискателя да не попада в ограничените или изключени сектори – производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия; първично производство на селскостопански продукти; рибарство и аквакултури; закупуване на превозни средства за транспортни услуги; производство и продажба на въглища; или финансова дейност.

За да бъде спестено време на клиента, той трябва да бъде уведомен за условията, при които финансиране по програма JEREMIE не може да се соъществи.

Клиентът не може да получи кредита за финансиране на разходи или проекти, които са предмет на държавна помощ и/или на друга оперативна програма; за рефинансиране или преструктуриране на вече направени разходи или кредити на фирмата; при плащане на съдебни разноски или възстановимо ДДС. Пълен списък на изключенията може да бъде намерен онлайн.

Предоставеното финансиране е според инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”, като се осъществява чрез Оперативна Програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”, финансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет”.

Банката предлага и кредити, специално създадени за упражняващи свободни професии клиенти. Програма "Експерт" за свободни професии предоставя възможност за избор между 3 вида финансиране - стандартен кредит, кредит “Начало” и овърдрафт, с кандидатстване без бизнес план и гъвкави обезпечения. Възможност за получаване на до 50 000 лева без обезпечение за медицински професии.