Пощенска Банка

Инвестиционен бизнес кредит за покупка на оборудване е предвиден за всички бизнес клиенти, които търсят подкрепа за развитието на своя бизнес, с възможност за кандидатстване онлайн

Сред предимствата на кредита са предоставеният дълъг гратисен период при изплащането му, както и предвиденият гратисен период от 6 месеца

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес кредит е предоставян във валута лева или евро. Кредитоискателят може да получи сума в размер до 200 000 лева или тяхната равностойност в евро. Срокът за изплащане на получения кредит е съобразен с нуждите на клиента, като може да бъде до 10 години. Лихвеният процент по него е формиран според финансовия профил на клиента. При изплащането му е предвиден гратисен период до 6 месеца.

Бизнес кредит е предвиден за редица дейности, свързани с разрастване на бизнеса на клиента. Това може да бъде разширяване и модернизиране на неговото поле; както и осъществяване на планирани инвестиционни проекти. Клиентът може да използва полученото финансиране за оптимизиране на своите производствени разходи, увеличаване на производствения капацитет на своето предприятие и подобряване качеството на произвеждания продукт.

При кандидатстване за получаване на бизнес кредита е нужно представяне на обезпечение, съобразени с възможностите на клиента. Като гаранция за кредита може да послужи представяне на поръчител - юридическо или физическо лице; също така да бъде направен залог върху недвижимо или движимо имущество; възможни са и други гаранции, които трябва да бъдат съобразени със закона и с правилата на банката.

Кредитополучателят трябва да представи също така документи относно това за какво му е нужен кредитът - да представи разходите върху минимум 50% от размера на кредита. Изплащането му става на равни (анюитетни) вноски. Дължимите от клиента такси са определени според тарифата на банката.