Интернешънъл Асет Банк

Микрокредит за оборотни средства е предоставен при изгодна лихва, намаляваща през периода на изплащане, и при възможност за автоматично удължаване на срока

"Асет Микрокредит" е бизнес овърдрафт, предоставян при временен недостиг на собствени средства, а неговият максимален размер е определян в зависимост от представеното обезпечение.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Валутата на кредита може да бъде в лева или евро. Размерът му е до 30 000 лв. Срокът за изплащане на полученото финансиране е до 12 месеца, като клиентът получава възможността за автоматичното му удължаване с още до 36 месеца.

Погасяването също става автоматично, при получени суми по разплащателна сметка. Изискваното обезпечение зависи от размера на кредита, като за кредити до 15 000 лв. е изисквано собственикът на предприятието да кандидатства като съдлъжник, а при суми над 15 000 лв. - още един съдълъжник, както и представяне на залог. Годишният лихвен процент по кредита е плаващ, като зависи от неговата валута - 9,25% в лева; и 8,75% в евро.

Клиентът не дължи комисионна при предсрочно погасяване. При получаване на сумата не е нужно също така представяне на разходооправдателни документи. Клиентът получава също така възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата и безплатно активиране на услугата за интернет банкиране на банката. За по-лесно управление на средствата може да открие картови сметки за служителите на фирмата, с възможност за автоматичен превод на работната заплата по тях, както и да ползва други пакетни услуги при преференциални условия.

Продуктът може да бъде получен от клиенти на банката - юридически лица, ЕТ или регистрирани земеделски производители, чиито предприятия да имат бизнес история не по-малко от 12 месеца, както и от нови клиенти - с бизнес история не по-малко от 24 месеца.