Търговска Банка Д

Агрокредити на Д Банк предоставят на клиента кредити за земеделски производители като клиентът е освободен от такса за откриване на разплащателна сметка, по която получава одобрената субсидия.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Условие за кандидатстване за кредит за земеделски производители срещу субсидии е клиентът да е регистриран земеделски производител, ползващ земеделска земя, която може да бъде собствена или под аренда.

Той трябва предварително да е подал и заявление за подпомагане чрез субсидия от ДФ "Земеделие" за обработваема площ. Кредитът може да бъде използван за текущи нужди, свързани със сезонните разходи на клиента – покупка на торове, семена, фуражи и др. Получената сума може да послужи също при покупка на земя или земеделска техника.

Максималният размер на кредита е до 100% от очакваното подпомагане. Срокът за погасяване - до 30 юни на следващата календарна година. Всеки месец е дължима само лихва, осигурена при преференциални условия.

Кандадатстването става чрез анкетна карта и заявление или удостоверение по схеми и директни плащания. Освобождаване от такси за разглеждане, откриване на сметка и обслужване.

Кредитът може да бъде следните видове: овърдрафт, кредитна линия, стандартен кредит с погасителни вноски.