Както изяснихме в първата част на статията, ипотечните кредити могат да бъдат различни видове според тяхното предназначение. Те могат да бъдат употребени за различни цели - за покупка на нов имот, за строителство и довършителни работи, за ремонт и подобрения, за рефинансиране на стари задължения, както и за финансиране на текущи нужди на клиента. Поради естеството на ипотечните кредити като дългосрочни, клентът трябва да е наясно със съпътстващите ги условия. За тази цел той трябва да прегледа различните оферти на пазара, да направи сравнение между тях и да прецени коя е най-изгодната за него. Разбира се, това включва много време и проучване, затова клиентът може да се обърне за съдействие към специалисти - кредитни консултанти, както и да се възползва от предимства на сайтове като настоящия, www.24krediti.com, където са представени офертите на различни банки и небанкови финансови институции.

Сред най-важните фактори при избор на ипотечен кредит са вида на лихвата и на погасителния план. Според вида на лихвата ипотечните кредити могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва за целия период на изплащане, с комбаниция от фиксирана и нефиксирана лихва, както и предоставени при условия на промоционална лихва, валидна при кандидатстване за кредита до определена дата. Фиксираната лихва остава непроменена за целия перод на кредита, като месечните вноски са еднакви. Този вид лихва е подходяща за хората, които искат да предвидят предварително размера на вноските през целия перод на кредита, което осигурява сигурност, но може да носи и негативи, определени от движението по лихвите през периода на изплащане. Плаващата лихва може да се променя и е определяна от динамиката на финансовия пазар. Лихвата е формирана на базата фиксиран и променлив компонент - базов лихвен процент и надбавка, определена в договора.

Погасителният план по кредита може да бъде на равни или намаляващи месечни вноски. Месечната вноска представлява сбора от внасяните всеки месец от периода на задължението вноски по главницата и лихвата, чиито размер се определя в зависимост от погасителния план. Погасителен план с анюитетни вноски включва равни месечни вноски за целия период на кредита, като в началото клиентът внася по-голям процент от лихвата по задължението, и постепенно, през периода на изплащане, лихвата и главницата се изравняват, като накрая клиентът изплаща само остатъка по главницата. Погасителен план с намаляващи вноски е предназначен за клиенти с по-високи доходи, като в началото вноските по кредита са значително по-високи, включващи по-голямата част от главницата и към края на задължението клиентът изплаща вноски със значително намален размер. Този погасителен план включва по-малко оскъпяване на кредита, отколкото този на равни месечни вноски, но пък предполага значителна финансова стабилност от страна на клиента. При определени условия ипотечните кредити могат да бъдат предоставени и без погасителен план, както и според индивидуален план – например, изчислен според получаваните доходи на кредитоискателя, когато неговият бизнес е определян според сезонни печалби. Ипотечните кредити могат да бъдат получавани и в различна валута – лева, евро, щатски долари.

Дължимите такси по кредита могат да бъдат подразделени на еднократни и годишни такси, които заедно с лихвата са част от изчислението на годишния процент на разходите. Към еднократните такси спадат такси за кандидатстване и обработка на документите, за усвояване, управление на кредит. Годишните такси са определяни на различна база - обикновено фиксирани суми или начисляване на процент от остатъка за изплащане на кредита, като такива са годишните такси за управление на кредита. При получаване на ипотечен кредит има предвидени и други такси - такса ангажимент; за оценка на имота - заплащани на експерт-оценител, определен от банката, които обикновено не са еднократни, тъй като банката взима пред вид рисковете при промяна на пазара за имоти; такса за учредяване на ипотека при нотариус; такса за предсрочно погасяване; такса за предоговаряне на условията на кредита - ако в договора за кредит са предвидени условия за предоговаряне на погасителния план; както и при рефинансиране; за обслужването на кредита е предвидена разплащателна сметка, по която се дължи месечна такса. Важно е клиентът да знае, че според промените в закона за кредитирането, таксата при предсрочно погасяване на ипотечен кредит отпада сред първата година от срока на кредита. Само когато клиентът погаси кредита през първите 12 месеца от изплащането му, дължи такса до 1% от неговия размер.

Затова, при взимане на ипотечен кредит не е достатъчно клиентът да изчисли ГПР, но трябва да се осведоми по-подробно за допълнително изискваните такси. Предлаганите от банките промоционални условия включват освобождаване от такса за кандидатстване, от такси при получване и одобрение на ипотечен кредит, както и от месечна такса за обслужване на платежна сметка с ипотечен кредит; от такса за изготвяне на проект за нотариален акт за ипотека; от комисионни за отпускане и управление на кредита; както и предлаганите предоставени преференциални условия при рефинансиране на жилищен/ипотечен кредит от друга банка.

Друг разход на клиента са застраховките, които при определени промоции могат да бъдат поемани от банката, но обикновено са начислявани за сметка на кредитополучателя. Такива са например застраховката “Живот”, определяна според възрастта на клиента и сумата на кредита. Съветваме клиента да избира застраховки, чиито размер е изчисляван според намаляването на дължимата сума. При ипотечни кредити е задължителна и застраховка на имуществото - "Имот", която е предвидена за покриване на различни рискове на предложения за гаранция имот и е подновяван всяка година. От някои банки предлагат застрахователните програми "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество и Живот".

Получената сума варира според вида и предназначението на кредита, като можем да посочим средна сума до 100 000-500 000 лева при жилищен кредит, както и средна сума до 150 000- 300 000 лева при кредити за потребителски нужди. Сумата за финансиране е определяна само като максимална стойност и не е фиксирана в офертите, тъй като зависи от вида на обезпечението, както и от неговата стойност. Обикновено, банките финансират около 75-85% от стойността на имота. Срокът за погасяване на ипотечен кредит също зависи от неговия вид, като тези за различни потребителски нужди обикновено трябва да бъдат изплащани в срок между 5 и 25 години, а тази за закупуване на жилище – до 35 години. Някои банки предоставят възможността клиентът да избере за какво да употреби определен продукт като предоставят различни крайни срокове за изплащането му според неговата употреба – например, при закупуване на недвижим имот - до 35 години, а за покриване на текущи нужди - до 30 години. Стойността и лихвите по ипотечния кредит са също така формирани в зависимост от доходите на кредитополучателя. Когато той избере да не доказва своите доходи, условията по кредита са по-неизгодни за него; другият вариант може да му предостави по-изгодни лихвени проценти и по-голям размер, но също така трябва да бъдат представени редица документи от страна на клиента. Изискванията към него могат да бъдат да има добър осигурителен доход; да работи на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател; да упражнява свободна професия поне от една година; да получава доходите си по сметка в банката, като сумата от всички кредитни задължения на домакинството му да не надвишава 60% от доказания нетен месечен доход на семейството и други.

Банките предлагат редица промоционални условия при взимане на ипотечен кредит като по-ниски лихви, предоставяне на фиксирана лихва за определен период на изплащане, предлагане на гратисен период – обикновено между 6 и 12 месеце, в който клиентът изплаща само лихвите по кредита; благоприятни условия при рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки, както и предоставената безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот или безплатна застраховка „Живот“, ползване на картови продукти без такса за обслужване. Някои банки предлагат и опции за намаляване месечните вноски по кредита, както и пропускане плащането на вноска, валидна при погасявани редовно кредити.