Какви са видовете бизнес кредити.

I.Ивнестиционни кредити и кредити за оборотни средства

Фирменият бизнес кредит е кредитен продукт, предназначен за юридически лица. Фирменият кредит може да бъде получен от юридически лица, практикуващи на територията на страната ни, които ръководят микро, малки или средни предприятия, както и от корпоративни клиенти. Бизнес кредита може да бъде използван и като начално финансиране за стартиране на нов бизнес. Обикновено банките определят вида на предприятието според показатели като кредитна история, персонал; финансовите показатели - приходи от продажби, печалба; стойността на активите на фирмата, сектор на функциониране и други. Важно е представянето на проект, който да обоснове изискването на кредита, целта, с която е теглен, по какъв начин клиентът планира своите финанси в бъдеще и дали фирмата има сигурни приходи. Колкото по-добре представи своя бизнес план и обоснове искането си за кредит, опише възможностите за изплащането му, толкова по-голяма сума следва да му бъде предоставена от страна на банката. По такъв начин обезпечението преминава на заден план пред формулирането на ясна цел и идея.

Основен момент при бизнес кредита е, че банките предлагат индивидуални оферти за всеки отделен клиент, като размерът на кредита и другите условия, както и дали има нужда от гаранция за това, се определят от много фактори – от колко време фирмата практикува дейност, реализирана печалба за последните години, годишен оборот и други кредити. Едва след преглеждането на тези показатели банките могат да подходят към индивидуалните нужди на предприятието.

Бизнес кредитите могат да бъдат различни видове, но основно са подразделени на два типа – инвестиционни и за оборотни средства. Инвестиционните кредити са предназначени за осигуряване на средства за закупуване на активи, като добър вариант е като обезпечение да бъде ползван активът, обект на сделката. Целта им е придобиване на дълготрайни материални или нематериални активи, нужни на фирмата - техника, имоти, покупка на предприятия или на обособени части от тях; покупка на дялове и акции; ново строителство, реконструкция и разширяване; проектно финансиране, които да помогнат за подобряване на дейността и производството. Такъв тип кредити обикновено са отпускани с по-ниски лихвени проценти, а срокът за изплащанети им може да бъде по-дълъг - обикновено до 3 години, по някои оферти предлагат и по-дълъг срок за погасяване.

Фирмените кредити за оборотни средства са предназначени за осигуряване на средства за финансиране текущите нужди на бизнеса - различни разходи като заплати на персонал, закупуване на стока и други. Този тип кредити могат да бъдат различни видове: стандартни, овърдрафт по разплащателна сметка (нецелеви краткосрочни кредити), револвиращ (възобновяем) кредит (за периодично настъпващи плащания), кредитна линия, сконтов кредит (предоставян според покупка на ценни книжа), акцептен кредит за финансиране на краткосрочни сделки, земеделски овърдрафт срещу субсидия, кредити с предварително одобрен погасителен план. Размерът на кредит за осигуряване на оборотни средства обикновено е определян в зависимост от доказаните потребности на клиента и по какъв начин предвижда да го погасява, ако има гаранция - вид и размер на обезпечението; лихвите също са определяни в зависимост от индивидуалната сделка и условията на пазара. Този тип кредити са краткосрочни и обикновено срокът за погасяването им е около 1 година.

Овърдрафт е краткосрочен кредит, който предоставя допълнителна сума към вече налична сума по сметка на клиента. Именно допълнителната сума, превишаването над наличната по сметката, се нарича овърдфарт. Този продукт е краткосрочен кредит, като размерът му е договарян предварително и може да бъде използван когато е необходимо или въобще да не се ползва. Може да бъде получен без предоставяне на обезпечение, като по предназначението си се приближава до кредитната карта, като основно различие е, че, за да го получи, клиентът трябва да има налична сметка в съответната банка. Кредитна линия представлява краткосрочен кредит за осигуряване на оборотни средства - определен предварително лимит, който може да бъда ползван за определени период от време. В периода на ползване клиентът може да погасява получените оборотни средства и да ги използва отново в пълния размер на лимита след погасяването на задължението в посочения краен срок.

Клиентът може да получи и комбиниран кредит – за инвестиционни цели и за оборотни средства. Обикновено предпочитаната валута за този вид продукти е евро, но те могат да бъдат взети и в лева или щатски долари. Както стана ясно, срокът за погасяването на един бизнес кредит зависи от неговото предназначение, като тези могат да бъдат в големия диапазон между 10-12 месеца и до 20 години, при по-мащабни проекти. Бизнес кредита може да бъде стандартен, но и специализиран, предназначен за определени видове бизнес - земеделски кредити, кредити за лекари, фармацевти и стоматолози. Също така да бъдат отпуснати според програми за целево финансиране - кредитиране при износ и по енергийни проекти, по програма ДФ „Земеделие” и други - специфични кредити, предназначени за точно определени цели. Като обезпечение за получаването на бизнес кредит може да служат имотека на имот, различини залози, лични гаранции на собственика на предприятието, движиме вещи - машини, стоки, парични средства, ценни книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и други, съобразно законовоустановената форма и ред. Изисква се и застраховка на обезпечението.

Кредитите, предназначени за медицински лица - за лекари, стоматолози и фармацевти и други, служат за заплащане на апаратура, както и за осигураване на специализирано обзавеждане на медицинския кабинет на клиента. Специализираните продукти за агрокредитиране дават възможност за модернизация и разширяване на земеделските стопанства, както и за оборотни средства за покриване на текущи нужди. Земеделските кредити могат да бъдат различин видове – за закупуване на земеделска земя, за покупка на селскостопанска техника, кредити по програма за развитие на селските райони и срещу субсидия за обработваема площ или срещу складови записи. Кредитите по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” са предназначени за финансиране на проекти за енергийна ефективност на малките и средни предприятия в България.

Много от банките вече предлагат бизнес кредит по програмата „JEREMIE”, който може да бъде получен от микро-, малки и средни предприятия, които практикуват дейност на територията на страната ни. Предоставеното финансиране е осъществявано посредством Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.” на Европейския съюз. Сред предимствата на „JEREMIE” можем да посочим по-ниските лихви и изисквани такси от обикновените бизнес кредити; възможността за многофункционално финансиране, предоставените по-гъвкави условия; както и по-облекчени изисквания към обезпечение. „JEREMIE” може да бъде използван за осъществяване на инвестиционни проекти, за оборотни средства, за осигурянане на нови технологии, модернизация и технологично развитие.

Сред предимствата при ползване на бизнес кредити могат да бъдат посочени предложения от различин оферти - високият размер на финансиране;възможността за ползване на гратисен период при изплащане на лихва и главница; избор на опцията за сезонно погасяване, както и дали погасяването да става на намаляващи или анюитетни погасителни вноски - опцията за сезонно погасяване е много подходяща при клиенти, чиито приходи се обуславят от сезинни печалби; предоставени отстъпки в лихвения процент; получаване на максимално финансиране без изискване на бизнес план. Някои бизнес кредити включват като допълнение бизнес кредитни карти, за по-успешно контролиране на разходите, с включена безплатна застраховка при пътуване, като при нужда клиентът може да издава карти и на служителите на фирмата си, определяйки отделно лимита на всяка от тях.

Основното предимство на бизнес кредита е възможността за създаване на по-добри условия на бизнеса - осигуряване на нужните активи, набавяне на техника с по-високо качество и оттам - по-добро качество на продукцията и разширяване на предлаганите стоки и продукция. Осигуряването на средства за нормално функциониране на предприятието допринася за спокойна работна среда, за да може клиентът да се фокусира върху своята основна дейност. Също така одобрението на по-големи суми за кредитиране осигурява по-добър пазарен статус на фирмата, като колкото по-голям е размерът на отпуснатия кредит, толкова повече доверие може да бъде кредитирано на нейните планове.

По такъв начин стана ясно, че условията по безнес кредитите не са строго фиксирани, те се изменят индивидуално за всеки клиент и възможностите на неговото предприятие. Това се определя от сферата на практика и категорията, към която спада неговата фирма, широтата на нейната дейност – дали тя е микро-, малко средно предприятие или спада към корпоративния бизнес с по-широк пазар. Има различни видове бизнес кредити – за стартиране на нов бизнес, за подпомагане на настоящия чрез осигуряване на оборотни средства, за развитието му в бъдеще чрез финансиране на планове чрез инвестиционни кредити. Поради голямата многообразие на оферти, клиентът трябва внимателно да подходи към избора на фирмен кредит, за да може избраният от него продукт да подейства благоприятно на дейността на фирмата, а не да се окаже пречка за нейното бъдещо развитие.