Много актуална услуга е предлаганата от редица банки възможност за обединяване на съществуващи задължения.

Обединяването на кредити е изгодно условие за клиентите, които ползват повече от един кредит. Това се прави чрез отпускане на нов, потребителски кредит, който може да покрие различни видове задължения - потребителски и жилищни кредити, овърдрафти, дългове по кредитни карти и други. Тези кредити могат да са взети от една или повече банкови институции, като клиентът получава възможността да обедини всички тях чрез получен заем за консолидиране на задълженията, което му осигурява редица предимства - да обедини свои съществуващи кредити като при това намалява размера на месечните си вноски, както и на дължимите лихви, такси, застраховки и други допълнителни разходи. По такъв начин той обединява своите задължения на едно място, избирайки най-изгодните за него финансови условия. Осигурено му е удобство, като обслужва преди утежняващите го кредити наведнъж, само с една месечна вноска, на една дата, като същевременно спестява разходи от такси, заплащайки обслуждането само на една сметка.

По принцип кредит за обединяване на задължения е отпускан без поръчителство или ипотека, но при нужда от по-големи суми може да бъде предвидено изискване на гаранция при получаването му. Клиентът може да намали месечните вноски до 30%, което става при определени условия – когато превежда работната си заплата по сметка в банката, има депозит в нея и други. Условие за получаване на такъв кредит е клиентът да е погасявал редовно настоящите си задължения. Получената сума може да бъде в широкия диапазон от 1000 до 50 000, като срокът за погасяване е средно от 6 до 10 години, а лихвеният процент приблизително между 8-10%, като могат да се намерят и по-изгодни оферти. Сред промоционалните условия, които предлагат банките, са отпускането му без поръчител, освобождаването от такса за кандидатстване и други.

Такъв тип кредити предлагат от редица банки – ДСК, Уникредит Булбанк, Пощенска банка, ОББ, Societe Generale Експресбанк, Алфа Банк. Услугата започва да бъде предлагана и от небанковите финансови институции - БНП Париба.

Освен плащането на една вноска вместо на няколко, промоционалните условия на кредит „Alpha Всичко в 1” включват намаляването на месечната вноска до 3 пъти и възможността за ползване на допълнителни банкови продукти и услуги към кредита. Според срока за изплащане на кредита клиентът може да използва и по-изгоден за него лихвен процент, както е при потребителски кредит „Компакт” на Societe Generale Експресбанк. „Обединен кредит от ОББ” предоставя промоционален лихвен процент при консолидиране на стари задължения, като клиентът е освободен от условие за превод на работна заплата по сметка в банката и от такса за кандидатстване. Срокът за погасяване на кредита е определен съответно получената от клиента сума. Всички тези кредити основно осигуряват на клиента удобство, както и намаляват неговите месечни задължения. Някои от тях са отпускани и с по-дълъг срок за погасяване, което обаче предполага и по-дълъг период за изплащането им и това може да бъде при по-неизгодна за клиента крайна сума. Затова е нужно той да прегледа внимателно предлаганите му условия и да направи сравнение между различните оферти на предлагащите този продукт банки. По такъв начин той ще намери най-изгодното за него решение.

Подобен кредит за обидиняване на задължения е предоставеният от БНП Париба, при който клиентът сам избира колко от своите задължения да обедини, гарантирани са му фиксирани условия за целия период на изплащането му, а може да получи и допълнитeлна сума за финансиране на нов проект. Главното предимство на подобен кредит, предоставен от небанкова финансова институция, е улеснената процедура по предоставянето му.

Обикновено подобен вид кредити са отпускани за обединяване на потребителски кредити с по-млаки суми в един по-голям заем. Това става ясно от интервю с изпълнителения директор на „КредитЦентър", Тихомир Тошев за Факти.бг, който разяснява също така, че през последните три години предлаганите кредити имат все по-изгодни условия, което от своя страна увеличава търсенето на обединяване и рефинансиране на стари задължения.

Друг вариант за улесняване изплащането на задълженията е рефинансирането, което предоставя на клиента възможност да обедини своите текущи кредити, като при това намали лихвения процент на месечната вноска по получения нов кредит; както и когато иска да получи по-голяма сума за предложения от него за обезпечение имот или да намали срока за изплащане на дължимата сума. Рефинансирането може да стане както в банката, от която е изтеглен определен кредит, така и в друга банка или финансова институция, като е важно клиентът да прецени дали изискваните за това такси са изгодни за него и дали предложеният лихвен процент при рефинансиране на задължението е по-нисък.

Разликата е, че при рефинансирането на предоставените заеми обикновено се изисква обезпечение с ипотека за разлика от кредитите за обединяване, при които в повечето случаи не е нужно предоставяне на гаранция като поръчителство или обезпечение. По принцип и двата вида услуги са създадени в отговор на все по-нарастващите нужди на клиентите да търсят по-изгодни условия при изплащането на своите задължения.