Много е важно когато взимаме кредит да не забравяме включените към него застраховки. Това е много съществен момент, защото в отделни случаи те могат да оскъпяват кредита излишно. Застраховките имат двойно значение – те намаляват риска, поеман от банките при предоставяне на кредити, като същевременно защитават кредитополучателите и свързаните с тях лица.

Застраховките са съставени от два елемента – застрахователна сума и ставка. Първото включва сумата, която предстои да бъде изплатена на клиента при настъпване на определен риск, покрит от застраховката. Ставката или тарифно число представлява определяне на риска, който поема застрахователната компания, в процентно отношение. От тези две условия е формирана цената на определена застраховка. В повечето случаи застраховките са за сметка на клиента и са направени в полза на финансовата институция. Изплащането на дължимата такса обикновено става веднъж годишно, но понякога е начислявана и месечната погасителна вноска. В такива случаи застраховката може да се окаже много неизгодна за клиента.

При взимане на потребителски или жилищен кредит в повечето случаи са задължителни застраховки “Живот“ и “Имот“, „Злополука“. Много от финансовите институции предлагат на своите клиенти възможността за ползване на сигурност чрез допълнителни застраховки като такива при времена неработоспособност, непредвидени събития и други – „Злополука“ и „Безработица“, както и за защита при ползване на банкови карти и нов вид застраховки – Домашно имущество, ползвана дори при откриване на депозит. Банките предлагат възможност за сключване и на застрахователни програми, които предоставят комбинирана защита. Изискваните от банката като задължителни застраховки са повече при взимане на дългосрочен, ипотечен кредит, както и при всички други кредити с изисквано обезпечение. Много от промоционалните оферти на банките включват възможност за ползване на безплатна застраховка „Живот“, например през първата година, както и възможност банката да поеме част от разходите по сключване на определени застраховки. Всички тези условия трябва да бъдат проверени внимателно, преди да бъде взет кредитът; когато са посочени в ценоразпис да направим своите изчисления, а при случай, че не са упоменати техните стойности, да се свържем с консултант на банката.

Застраховка „Имот” например е предназначена при случаи на пожар; мълния; експлозия или имплозия; удар от летателни апарати, включително части от тях; природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение и други. Застраховката може да включи покриване и на други рискове, но това става и чрез допълнително заплащане от страна на клиента. Застраховка ''Живот'' предоставя на клиента суми, изчислени според неговата възраст, професия и други условия. При ползването на тази застраховка във връзка с кредит застраховаталната компания в повечето случаи се задължава да поема остатъка по главницата. Обикновено такъв тип застраховка е предназначена за защита на наследниците на клиента, които при случай на смърт наследяват неговото задължение. Когато сумата на кредита е голяма, клиентът се задължава да се подложи на медицински прегледи за установяване на неговото здраве.

Застраховките предлагат на клиента сигурност, но неблагоприятно за клиента условие при сключването им е, че в повечето случай той не избира сам застрахователното дружество, което ползва, а банката вече има компания с която работи. По такъв начин клиентът няма право на избор и възможност за сравняване на различни оферти. По принцип банката може да изисква от клиента само сключване на изисквани от нея застраховки, но не и да го задължи да направи това при определени застрахователни компании. Важното е да сме информирани, че имаме право на избор и да изискваме условията по кредита да бъдат благоприятни за нас.

Клиентът трябва да е информиран също така, че когато пропусне да заплати в определения срок таксата за поддържане на застраховката – при такива случаи застрахователното покритие е прекратено автоматично. Също така, трябва да се осведоми за общите условия към договора за застраховка, където има и изброени определени клаузи, когато не може да бъде ползвана застраховката.

По-големи застраховатилни компании в страната ни са компания Олимпик, застрахователното акционерно дружество Алианц България, Армеец, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, Бул Инс, ДЗИ, ЕВРОИНС, ЛЕВ ИНС, Дженерали България, УНИКА и други. Клиентите могат да направят и онлайн застраховки – Дженерали, Дженерал Брокерс, SDI Broker и други; както и да ползват услугите на застрахователни брокери - Уни Кредит, Интерприма и други.

Банките предлагат на своите клиенти широка гама от застрахователни програми, създадени за гаранитране на тяхната сигурност, както и спокойствие през целия период на изплащане на получиния кредит. Застраховките включват също така и защита на семейството на клиента от непредвидени ситуации и неблагоприятни събития. От банката Societe Generale Експресбанк предлагат на своите клиенти следните продукти - застраховка „Моето Семейство, която защитава клиента и неговото семейство от най-често срещаните злополучни събития; застраховка Комфорт, предназначена за ползващите банкови карти; застраховки Спокойствие; "Пътуване в чужбина", предназначена за случаи на злопоука по време на пътуване за притежатилите на банкови карти с международно покритие; спестовна застраховка „Утре”, която гарантира на клиента максимална сигурност за бъдещото на неговото семейство и да планира каква сума му трябва на разположение за осъществяване на своите планове. От 2008 г. от Пощенска банка стартират активна програма за застраховане на живота и работоспособността на кредитополучателите – Защита на плащанията, която осигурява на клиента както сигурност при плащанията, така и помощ при изплащане на задълженията, когато клиентът има проблем с доходите си като например нежелана безработица, трайна неработоспособност и други. Към програмата са включени застраховки живот, разпределени според типа на кредита – "Жилищно кредитиране", "Потребителско кредитиране", "Кредити за малък и среден бизнес". От банката предлагат също имуществени застраховки и защита на плащанията по карти. Райфайзенбанк България предлагат на клиентите си спестовни застраховки – „сМИСЪЛ занапред”, продукт на УНИКА Живот; както и здравни застраховки – „Здраве всеки ден”, която осигурява на клиента фиксирана сума за болничен престой - съвместен продукт на Райфайзенбанк и УНИКА; както и нов продукт – семейна полица „Здраве всеки ден”.

От небанковите институции също предлат редица застрахователни програми. БНП Париба работят съвместно със застрахователна компания Кардиф България. Предлаганите от тях застраховки са Комбинирана защита, Защита на плащанията и Пълна защита.

Като заключение може да посочим, че дори и да оскъпяват кредита допълнително, застраховките са нужно условие при взимането му, което закрепява сключения между клиента и банката договор и осигурява сигурност и защита при определени рискове. При сключване на застраховка клиентът трябва обаче да се осведоми за нейното покритие, както и да прегледа общите условия по нея.