Годишният Процент на Разходите (ГПР) представлява показател, отразяващ реалната стойност на един банков кредит. ГПР е съставен от лихвата по кредита и допълнително дължимите към него такси и комисионни.

Изискваните към един кредит такси могат да бъдат три вида. Първоначалните тарифи са съответно таксата за кандидатстване за кредита, при обработка на изискваните документи към него и след получено одобрение - за отпускането му. Много от промоционалните оферти на банките/небанкови институции са възможността за вземане на кредит без заплащане на такси за кандидатстване и преглед на нужните документи. След това към кредита има годишни такси, обикновено за обслужването му или при преразглеждане, както и когато клиентът изисква промяна на условията по него.

Банката може да изисква и месечни такси по кредита - за управление на средствата и обслужване - като например ежемесечна такса по обслужване на разплащателна сметка. По такъв начин ставя ясно, че ГПР винаги е по-висок от договорената лихва и клиентът трябва да прави сравнение между различните оферти не само на база на лихвата, а и на допълнителните разходи по кредита.

Някои от таксите са дължими еднократно - като например началните, а другите многократно, съответно изискванията и срока на кредита. Важно е също така да проверим дали дължимите такси са фиксирани или банката си запазва правото да ги проминя във времето, препращайки към своята "Тарифа".

Годишният процент на разходите е въведен в кредитните практики на страната ни в края на 2006 г. и е изчисляван според определени формули при сключването на договора за кредит. Изчисленията за него са точни, когато кредитът бъде издължен в посочения в договора срок и клиентът го изплаща без просрочия и според условията на банката.

Кредитополучателят трябва да следи за допълнителни клаузи в сключения договор, които биха променили условията по неблагоприятен за него начин.

Трябва да следим ГПР при параметрите на кредита. Ако той не е посочен там, клиентът сам може да направи примерно сравнение при разглеждане на различните предлагани кредити, като има пред вид посочената лихва и какви са таксите и комисионни по кредита.

Дори предложената лихва при определен продукт да е по-ниска, ако добавим към нея допълнителните такси, можем да стигнем до извода, че кредит с посочен по-голям лихвен процент и по малко дължими такси може да ни излезе по-неизгоден от друг с по-нискък лихвен процент, но дължими такси и комисионни в по-голям размер. Важното условие при взимане на кредит е да изчислим оскъпяването му и каква сума ще изплатим общо при издължаването му.

ГПР може да бъде по-ясно изчислен при потребителски кредити. Когато взимаме инпотечен кредит е важно да предвидим и други фактори като тенденция за промяна на лихвите през годините, инфлация, които могат да бъдат по-значителни при един кредит със срок на изплащане от 30 години, отколкото при тези, отпускани за по-кратък период. При кредити с по-дълъг срок на издължаване годишният лихвен процент не може да бъде единствен критерии за сравняване на различните продукти.