Лизингът представлява инструмент за финансиране, който предоставя на клиента възможността да ползва временно недвижимо или движимо имущество, като отношенията са определени чрез договор, сключен между двете страни – лизингодател и лизингополучател.

Лизингът е предназначен за клиенти, които искат да ползват определен актив, но не разполагат веднага с нужната за това сума. Той е много подходяща форма за финансиране на нови или употребявани автомобили. По силата на сключения договор лизингодателят е собственик на актива и го предоставя за ползване на лизингополучателя за определен период от време, като последният заплаща лизингови вноски и други съпътстващи такси. След уреждане на определените предварително месечни вноски в периода на наемане, клиентът може да придобие продукта, който да стане негово притежание, или да го върне на лизингодателя. В това се корени и разликата между двата вида лизинг – финансов и оперативен.

По-популярната в страната ни форма на финансиране е финансовият лизинг. Този вид лизинг е обект на сделка между доставчика на актива или определено лизингово дружество, от една страна, и лизингополучателя, от друга, като при пълното изплащане на определената според договора стойност на актива, лизингополучателят става негов собственик, като поема всички предимства и рискове, свързани с това (като например амортизацията на автомобила). Този вид лизинг е предназначен за придобиване собственост на автомобила. Докато изплаща актива той може да го ползва, като при това поема всички разходи – като застраховки, поставяне на аларма (ако няма такава) и други. В замяна на това и поради конкуренцията на пазара лизинговото дружество може да му пердостави различни бонуси – управление на автопарк, безплатен годишен преглед, винетни такси, застраховка „Зелена карта” при пътуване в чужбина, при ремонт на автомобила може да бъде предоставен друг за временно ползване и други. При финансовия лизинг през периода на договора за разход на фирмата могат да бъдат признати само изплатените лихви, включително допълнителните разходи за застраховане и регистриране на автомобила, а останалата част от лизинговите вноски (главницата) може да бъда отчетена като разход на фирмата само в размер, съотвестстващ на годишната амортизация на автомобила.

В много случай е по-изгодно сключване на сделка направо между доставчика на автомобила и клиента, като при това се пестят разходи от прехвърляне, а много от автокъщите предлагат изгодни безлихвени периоди на изплащане, които понякога достигат до 3 години. Когато има посредник – лизингово дружество, се сключват два поредни договора за прехвърляне на собствеността – при взимане на актива между доставчика и лизингодотеля и при пълното изплащане на автомобила – между лизингодателя и клиента, като последният обикновено покрива свързаните с това такси. Финансовият лизинг предполага внасяне на определен процент, според стойността на автомобила, първоначална вноска, наречена самоучастие, а през останалия период на изплащане останалата част от цената на актива се разпределя на месечни вноски с добавена към тях лихва. Когато клиентът изплати всички вноски, става собственик на автомобила, който е обезпечението на сделката. Много важно при взимане кола на лизинг е клиентът да провери дали избраното от него лизингово дружество е лицензирано от Българска Народна Банка и да отговаря на изискванията на Закона за кредитните институции и на наредбата на БНБ за финансовите институции.

Оперативният лизинг е другият основен вид лизинг в страната ни, много по-малко разпространен според проучванията. Той представлява наемно отношение между лизингодателя и клиента, който не е задължително да завърши със закупуването на автомобила. След изтичане на лизинговия период (който обикновено е 3-4 години) клиентът може да върне автомобила, да го замени с нов или да го закупи като заплати остатачната му стойност. Сред предимствата на този вид лизинг е освобождаването от изискване за самоучастие. Също така той е много подходящ за юридически лица, чиито фирми имат нужда от обновяване на автопарка; целият разход по лизинга може да бъде възстановен счетоводно, дружеството намалява дължимите данъци като бъде извадена стойността на наема от облагаемите доходи и вносиките са признати като разход на фирмата в пълния си размер. Оперативният лизинг е наемно отношение, като позволява на клиента да ползва автомобила само за определен период, през който му е нужен.

Като обезпечение или гаранция по договора е изисквано заплащането на определена сума, фиксирана от институцията или в размер на няколко лизингови вноски, която при приключване на сделката е възвърната на клиента. През срока на договора са дължими лизингови вноски, които съответстват на наем за ползване на автомобила и в тях е включен малък размер от неговата обща стойност, който служи за компенсиране на неговата амортизация през периода на ползване. Разходите по договора, свързани с регистрацията, застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност”, разходите по издаване на пълномощни, са дължими от клиента като той може да избере да ги заплати отделно или те да бъдат включени в лизинговите вноски.

Когато приключи договорът клиентът може да избере няколко варианта. Да доплати остатъчната стойност на актива като по такъв начин стане негов собственик – по такъв начин оперативният лизинг постига крайната цел на финансовия. Друг вариант е да върне автомобила на лизинговото дружество, като платените от него вноски да останат като наем за временното му ползване – това е подходящ вариант за клиенти, на които им трябва само временно ползавне на актива, без допълнително обвързване. Третият вариант е клиентът да върне автомобила като поиска платената от него сума до момента да служи като първоначална вноска за наемането на друг автомобил – по такъв начин клиентът има възможността през определени период от време да подменя автомобила, като го заменя с по-нов или такъв на по-висока стойност.