Райфайзен Банк

Райфайзен Банк предлага на своите клиенти възможност за получаване на финансиране по инициативата „JEREMIE”, с облекчени изисквания към обезпеченията и без такса за включване в програмата

Сред предимствата на полученото финансиране са предоставените гъвкави условия, както и по-ниските такси и лихви.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Съвместно с Европейски инвестиционен фонд, банката предоставя на клиента инвестиционно финансиране, осигурявайки му оборотни средства при специални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение.

Други предимства на JEREMIE са увеличените възможности за финансиране и предоставените гъвкави условия. Освен по-ниските лихви, на клиента са гарантирани и по-достъпни такси. Кредитополучателят получава също така и европейска гаранция, като е освободен от такса за включване в програмата.

Полученото финансиране може да бъде използвано за редица цели като например модернизация и разширяване на инфраструктура и други; да бъде употребено за технологично развитие; за осигуряване на оборотни средства; както и за други планирани от клиента инвестиции.

Кредитът е предоставян в размер до 1 875 000 евро или тяхната равностойност в лева. Изискване е кредитополучателят да не е получавал този тип финансиране през последните 3 години. Срокът за погасяване е от 1 до 3 години за овърдрафт и револвиращ кредит и до 10 години - за инвестиционни кредити.

При кандидатстване за кредит с инвестиционна цел клиентът получава до 6 месеца гратисен период при изплащането му. Лихвеният процент е плаващ, определян според размера, валутата на кредита. Лихвените нива по програмата са преференциални.

Нужното обезпечение за получаване на финансирането може да бъде недвижимо или движимо имущество, или друго, предложено от клиента и допустимо от закона. При кандидатстване на сума в размер до 60 000 лева не се изисква обезпечение.

Изплащането на кредита става на равни вноски по главницата и съответната лихва върху остатъка по главницата; при револвиращи/овърдрафти е изисквано внасяне на месечна лихва. При кандидатстване за кредита клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на 5 работни дни.