Уникредит Булбанк

Стандартен кредит за оборотни средства на УниКредит Булбанк осигурява на клиента възможността да финансира текущите разходи по своята дейност.

При използване на пакетните програми, предлагани от банката, са му гарантирани и отстъпки.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Според условията на кредита, на клиента е гарантирано получаването на кредит до 40% от нетните приходи от продажби за предходната данъчна година. Издължаването на получената сума става в период до 12 месеца, а след това кредитополучателят има възможността да поднови срока на кредита.

Пакетните програми „Бизнес лидер“ са предназначени за клиенти от сегмент микро и малки предприятия. Те предлагат пълен набор от банкови продукти и услуги на по-ниска цена. Банката предлага 5 варианта на пакетна програма „Бизнес лидер“. Различните комбинации позволяват на всеки клиент да управлява по-лесно парите си и максимално да оптимизира разходите за банкови услуги.

Като обезпечение за кредита могат да служат активи на кредитополучателя или трети лица. Това могат да бъдат недвижими имоти, движими вещи, парични средства, ценности, ценни книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и др., оформени съгласно законовоустановената форма и ред. Трябва да бъде направена и имуществена застраховка на обезпечението. Повече информация относно лихвите и таксите можете да получите в сайта на банката.