Потребителски кредит Alpha Всичко в 1 на Алфа Банк е създаден с цел обединяване на кредити без обезпечение.

Кредитът предоставя на клиента възможност да намали месечните си разходи и да улесни планирането на своя бюджет.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Процедурите по изплащане на вноските са облекчени и с възможност за намаляване на техния размер до 3 пъти.

Alpha Всичко в 1 е потребителски кредит за обединяване на широк диапазон от необезпечени кредити – потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти, отворени кредити и потребителски кредити, обезпечени с ипотека.

Осигурените от кредита предимства включват възможност за постигане на до 3 пъти по-нисък размер на месечната вноска, което осигурява свободни средства за планиране на лични нужди. Клиентът е улеснен, като вече плаща само една месечна вноска и има задължение само към една банка – не към няколко.

Кредит Всичко в 1 осигурява на неговия получател нисък годишен променлив лихвен процент за кредити в лева. Условия за това са получаваният от него месечен доход да е над 2 200 лева; превод на работна заплата и ползване на програма Alpha Защита на плащанията.

Размерът на кредита е от 1 000 лева до 25 000 лева, когато за него няма обезпечение. Когато клиентът предложи ипотека за обезпечение, той може да получи суми до 100 000 лева. Усвояването на кредита става еднократно.

Срокът за неговото погасяване е отново определен от това дали за него няма предложено обезпечение - до 120 месеца и с представяне на обезпечение - до 240 месеца. Погасяването на получената сума става на месечни анюитетни вноски.