Търговска Банка Д

Потребителски кредит с парично обезпечение на „Д Банк” е предназначен за клиенти, които са инвестирали за определен срок спестяванията си в „Д Банк”.

При спешна нужда от средства, не е нужно клиентът да закрива депозита си и по този начин да изгуби лихвите по него.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Той може да избере да блокира сумата по депозита и да я използва като обезпечение за кредит, който Банката му отпуска при по-изгодни условия, като например, по-ниската лихва. Клиентът може да използва своя потребителски кредит с парично обезпечение за обслужване на свои текущи нужди или да избере да рефинансира досегашните си кредитни задължения.

Кредитът може да бъде получен при при улеснени процедури и при по-ниска лихва. Чрез него клиентът изгодно за него запазва спестяванията си и лихвите, които ползва по тях. От него не се изисква да доказва своите доходи, както и да е навършил определена възраст. На клиента са гарантирани прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана през първата година и плаваща за останалия период.

Валутата, в която може да бъде получена отпуснатата сума, може да е в лева или евро. Кандидати за кредита могат да бъдат местни и чуждестранни физически лица.

Лихвеният процент на кредита е формилан в два отделни периода и според валутата. Лихвата е фиксирана за първата година - 7,5% за лева и 7,0% за евро и плаваща за останалия период.

Срокът за изплащане на сумата е до 84 месеца. Изискваното обезпечение за кредита е залог на парични средства по депозитна, разплащателна, спестовна или специална обезпечителна сметка в Банката, като средствата по нея се блокират за срока на кредита.

Максималният размер на кредита се определя от валутата – до 90% от размера на депозита в левове и евро и до 75% от размера на депозита в щатски долари. Погасяването на кредита става с анюитетни или с намаляващи месечни вноски.

Други потребителски кредити, предлагани от банката, са продуктите "Консолидация" за обединяване на задължения, с или без изискване за ипотека, и Стандартен потребителски кредит до 30 000 лв.