Общинска Банка

Потребителският кредит е предоставен с размер до 40 000 лв. и промоция при рефинансиране на кредитни задължения към други банки или финансови институции.

Сред предимствата на кредита са безплатната застраховка “Живот“, осигурените допълнителни средства при рефинансиране и възможността за получаване на до 20 000 лв. без поръчител

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Валутата на кредита е в лева или евро. Размерът му е до 20 000 лв. при взимане на кредит без поръчител и до 40 000 лв. - с поръчителство. Срок на издължаване на кредита е до 10 години.

Лихвеният процент по кредита е е променлив - 8.70%. Условие за взимане на кредита е превод на работна заплата по сметка в банката. Предвидени са също така допълнителни средства в размер до 10% върху главницата при рефинансиране на кредитни задължения към други банки и/или финансови институции.

Кредитоискателят дължи 20 лв. такса за проучване и анализ по искане за промоционалния кредит. Не е дължима комисионата за одобрение на кредита и документно оформяне на кредитна сделка. Към промоцията е включена и застрахователна програма – безплатна застраховка „Живот“. Необходимите документи за искане на кредита са лична карта на лицето и попълнени от него типови документи.

Друг продукт на банката с промоция при рефинансиране е жилищен кредит „Презареждане” с финансиране на до 80% от обезпечението, срок до 30 години и променлива лихва 4.5%, също с осигурена безплатна застраховка "Живот".