Пиреус Банк

Предоставеният от Пиреос Лизинг финансов лизинг е предназначен за закупуване на нови и употребявани леки автомобили.

Сред неговите предимства е възможността за избор на най-подходящия за клиента начин на изплащане.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Финансовият лизинг на леки автомобили е предназначен за физически и юридически лица. Лизингополучатели могат да бъдат както собственици на фирми в страната ни, така и чуждестранни предприятия, които осъществяват дейността си на българския пазар.

Лизингът за покупка на автомобил може да бъде получен във валута евро, като неговият получател има възможността да избере по какъв начин за изплаща данък добавена стойност на актива: това може да стане при доставка на автомобила или чрез внасяне на ДДС всеки месец през периода на договора.

При подписване на лизинговия договор, клиентът трябва да внесе минимално авансово плащане, което зависи от вида на автомобила. Когато автомобилът е нов, трябва да бъде внесена 20% от неговата покупна цена; при употребявани - 30% от неговата пазарна стойност.

Дължимата годишна лихва при изплащане на лизинга е плаваща и е формирана на база BLIR плюс надбавка. При настъпила промяна през периода на договора, погасителният план може да бъде актуализиран.

При подписване на лизинговия договор клиентът заплаща еднократно такса за неговото обслужване. Срокът на полученото финансиране отново е определян според вида актив и може да бъде: от 12 до 60 месеца за закупен нов лек автомобил; и съответно - от 12 до 48 месеца за употребяван автомобил. Вноските по получения лизинг са анюитетни и дължими съответно възможностите на клиента - всеки месец, на тримесечие или на сезон.

Нужните обезпечения за получаване на финансовия лизинг са стандартни. Пиреос Лизинг е собственик на актива, обект на лизинг, до неговото пълното изплащане от страна на клиента. Договорът за лизинг трябва да бъде нотариално заверен. Нужна е също така направата на пълна имуществена застраховка на автомобила, която да важи през целия период на изплащането му.

Изискваният от клиента лизинг за покупка на автомобил може да бъде одобрен в рамките на 2 работни дни, след представяне на всички необходими документи за получаването му.