Българо-Американска Кредитна Банка

Този инвестиционен кредит на БАКБ е предназначен за покупка на земеделска земя.

Предимствата на кредита включват финансирането до 100% от покупната цена, както и високият рамер на получаната сума.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Инвестиционният кредит е предназначен за земеделски производители, както и за юридически лица, регистрирани по ТЗ, чиято основна дейност е земеделие.

Кредитът е предназначен за развитие на стопанството на клиента, като му осигурява независимост от арендатори чрез предложените му гъвкави условия, както и удобство - чрез опростени изисквания за обезпеченост.

Валутата на инвестиционния кредит може да бъде в лева или евро. Осигуреният размер на финансиране е до 100% от покупната цена на земеделската земя. Условие за неговото получаване е предоставяне на приемливо обезпечение от страна на клиента, като финансирането не трябва да е повече от възприетата от банката оценка за избрания от клиента регион.

Инвестиционният кредит е с минимален размер от 50 000 лева, а максималният му вид се определя като 2.5 пъти стойността на първоначално одобрения размер, но не повече от 500 000 лв. Срокът за изплащане на получената сума е до 60 месеца.

Лихвеният процент по кредита за покупка на земеделска земя е плаващ, определян в зависимост от риска на сделката и валутата на получената сума. Кредитополучателят погасява лихвата по получаната сума всеки месец, а главницата - на три равни последователни погасителни вноски.

Нужното за получаване на кредита имущество е ипотека върху земеделска земя, собственост на клиента, която трябва да бъде от 1-ва до 10-та категория. Като обезпечение за кредита банката може да приеме и други, отговарящи на нейните изисквания, недвижими имоти.

Изискваните такси и комисиони по кредита са формирани съгласно Тарифата за такси и комисиони за юридически лица на банката.

Друго предложение на банката е кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70%, при максимален размер до 500 000 лв., изплащане до 60 месеца и променлив лихвен процент.