Алианц Банк

Кредити по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" на Allianz.

Те са предназначени за финансиране на проекти за енергийна ефективност на малките и средни предприятия в България.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Алианц Банк България е една от шестте банки, които имат предоставен ресурс от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”, част от ОП „Конкурентоспособност” и съвместна инициатива на ЕБВР и Управляващия орган на оперативната програма – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

При успешно завършване на инвестиционните проекти, фирмите ще могат да получат безвъзмездна помощ от 30% до 50% от допустимите разходи, която е управлявана от МИЕТ.

Проектният цикъл е осъществяван в две направления – два вида проекти: LEME и проект с енергиен одит, като при осъществяването му клиентът трябва да премине през осем последователни стъпки.

Кредитополучатели могат да станат всички регистрирани в България юридически лица. Целта на отпускания кредит е клиентът да реализира инвестиционни проекти, водещи до икономия на енергия, редуциране на емисиите на вредни газове в атмосферата и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Валутата на кредита може да бъде в лева или евро.

Максималният размер на получената сума е 1 000 000. Срокът за погасяване на кредита е до 10 години. Като обезпечение могат да служат както материални активи – сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др., така и нематериални активи – вземания, търговски марки и др.

За да получи повече информация, клиентът може да посети и сайта на програмата, www.beeciff.org, или да отиде в най-удобния за него офис на Алианц Банк България АД.