Алианц Банк

Кредитите за земеделски производители и търговци на зърно на Allianz са три вида.

Кредит за покупка на селскостопанска техника по мярка 121, кредит срещу субсидии по СЕПП и НСД и кредит срещу складови записи.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Сред предимствата на кредит за покупка на селскостопанска техника по мярка 121 е ниският процент на самоучастие - 10% от стойността на инвестицията без ДДС. Като обезпечение са нужни само закупуваната техника и субсидията.

На кредитополучателят е предоставена възможност за отпускане на кредит за покупка на нова селскостопанска техника до 12 месеца преди да е подадено заявление за подпомагане. Кредитополучател може да стане всеки земеделски производител /ФЛ и ЮЛ/. Кредит може да бъде предоставен и на признати организации на земеделски производители, които отговарят на изискванията на мярката за "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Кредитът е отпускан с цел закупуване на нова селскостопанска техника, съгласно изискванията на мярка 121. Размерът на получения кредит може да бъде до 90% от стойността на закупуваната селскостопанска техника, без в това да е включено ДДС. Срокът за изплащането му е до 5 години.

Предоставения гратисен период е съобразен със сезонния характер на дейността на клиента. Клиентът получава атрактивен и конкурентен лихвен процент. Като обезпечение за кредита служи закупуваната селскостопанска техника и залог върху вземания на субсидии от ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства".

Кредитът срещу субсидии по СЕПП и НСД може да бъде получен от регистрирани земеделски производители, обработващи над 3 000 дка земя, без пасища и ливади. Целта на кредита е осигуряване на оборотни средства срещу субсидии. Размерът на кредита може да бъде до 95% от размера на заявените за получаване субсидии за обработваеми площи.

Срокът за изплащане на кредита трябва да бъде до 30 юни на следващата година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията по сметка в банката. На клиента е предоставен атрактивен и конкурентен лихвен процент. Усвояването на получената сума може да стане еднократно или на части.

Като обезпечение е нужен залог на вземане от ДФ "Земеделие", както и залог на бъдещи вземания по разплащателните сметки и депозити на клиента в банката. Кредитът е предоставен чрез бърза и облекчена процедура, изискваща минимален набор от документи.

Клиентът трябва да внесе еднократна вноска на падежа и задължение за предсрочно цялостно погасяване към датата на постъпване на субсидията по сметка в банката, като не е обременен с наказателна санкция. Осигурено му е и спокойствие поради възможността лихвите и таксите да са за сметка на отпуснатия кредит.

Банката не изисква от кредитополучателя финансови отчети.
Кредитът срещу складови записи може да бъде получен от регистрирани производители и