Първа Инвестиционна Банка

Ипотечен кредит на Fibank предоставя на клиента надеждна подкрепа при осъществяване на неговите бизнес идеи.

Сред предимствата на бизнес кредита са предвиденият дълъг период за погасяването му, както и разработването на индивидуална оферта за всеки клиент, съобразена със специфичните потребности на представляваната от него фирма.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Бизнес ипотечен кредит е предназначен за намиране на най-доброто решение за бизнес потребностите на всеки клиент. Кредитът е предоставян за осигуряване на оборотни средства, както и за придобиване и реконструкция на дълготрайни материални активи. Насочен е към предприятия с годишен оборот до 5 млн. лв. и до 1 млн. лв. дълготрайни материални активи.

Размерът на бизнес кредита е до 80 % от стойността на предложения за обезпечение недвижим имот. Валутата на получената сума може да бъде в лева, евро или долари.

Срокът за погасяване на полученото финансиране е определян според целта на кредита: до 15 години за кредити с инвестиционна цел; и до 3 години при кредити за оборотни средства.

Дължимата от клиента лихва е формирана според базов лихвен процент, определен от банката и според валутата на кредита плюс надбавка. Лихвеният процент е определян според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Предвиденият гратисен период при изплащане на сумата е определян индивидуално за всяка отделна сделка. Начинът за погасяване на получената сума е определян според изискванията на клиента, като може да бъде на анюитетни вноски; на равни вноски по главницата; или според договорен индивидуален погасителен план.

Като обезпечение за получаване на кредита може да служи ипотека върху жилищни, административни сгради или градски закрити търговски площи, като изискване на банката е на предложения за гаранция обект да бъде инсталиран ПОС терминал на Fibank, като целият оборот на обекта минава през банката. Одобрението за получаване на кредита става в рамките на 5 работни дни, когато клиентът е предоставил всички необходими за това документи.