Общинска Банка

Златна револвираща кредитна карта MasterCard е предоставена с юбилейна програма по случай 20-годишнината на банката, с освобождаване от такса за обслужване за срок от 20 месеца

Сред предимствата на промоцията, валидна до 31 декември 2016 г., са и намаленият годишен лихвен процент и освобождаването от такси

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Златна револвираща кредитна карта MasterCard е предоставена с юбилейна програма, който включва освобождаването от такса за обслужване на основна карта за срок от 20 месеца и намален годишен лихвен процент при плащане и теглене в брой - 13.20%. Преференциалните условия важат за новоиздадена кредитна карта в периода на промоция.

предоставя на своя притежател суми в размер от 5 000 до 20 000 лева. Валутата на картата може да бъде в лева или тяхната равностойност в евро. Срокът за ползване на получената сума е 12 месеца.

При ползване на своята револвираща кредитна катра, клиентът е освободен от такси за откриване и обслужване на разплащателна сметка, както и при издаване и подновяване на картата. За получаването ѝ не е изисквано обезпечение. Клиентът може да я използва, без да дължи за това такса при заплащане на стока чрез ПОС-терминал в страната и чужбина.

Месечната погасителна вноска при изплащане на ползваната сума е фиксирана, като клиентът ползва гратисен период от 45 дни. Той дължи лихва само върху усвоения кредитен лимит, който не е погасил в рамките на предоставения гратисен период. Дължимата лихва по картата е 15.20% извън периода на промоция. Клиентът получава възможност за издаване на две допълнителни карти.

Допълнителни услуги, които са осигурявани при ползване на кредитната карта, включват получаване на SMS Съобщения за нейната наличност и при извършвани чрез нея плащания, услуга, която представлява един изключително ефективен начин за повишаване сигурността при ползване на кредитната карта. Клиентът може да я използва при плащане на битови сметки чрез банкомат. Златна кредитна карта MasterCard му осигурава безплатна застраховка срещу злополука при пътуване в чужбина.

Сигурността на онлайн плащанията при ползване на картата също е подсигурена, чрез услугата 3D сигурна защита. Кредитната карта осигурява на своя притежател също така възможността за ползване на отстъпки при пътуване в чужбина - при резервации в хотели във Франция, Швейцария.

Другият предлаган продукт Стандартна кредитна карта MasterCard също е предоставена с юбилейна програма, с промоционален нисък годишен лихвен процент - 15.20% и освобождаване от такса да обслужване за срок от 20 месеца за новоиздадени револвиращи карти.