Райфайзен Банк

Бизнес кредити с обезпечение са предназначени за инвестиции, осигуряване на оборотни средства или като като обезпечение на банкова гаранция с осигурено финансиране до 500 000 лв.

Стандартни бизнес кредити, предоставени срещу обезпечение - ипотека или комбинация от активи, и предназначени за юридически лица или за клиенти, които практикуват свободни професии.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит с обезпечение е предназначен за юридически лица, чиито предприятия са регистрирани и упражняват дейността си в страната ни. Кредитоискател може да бъде също всяко лице със свободна професия - стоматолози, адвокати, нотариуси, земеделски производители и други.

Бизнес кредита може да има различно предназначение, като финансирането да бъде предоставено за правене на инвестиции, за осигуряване на оборотни средства, или като обезпечение при издаването на банкова гаранция.

Инвестиционният кредит е предназначен за закупуване на недвижим имот, за извършване на строително-ремонтни работи, за спомагане закупуването на машини и оборудване или други подобни цели. Кредитът за осигуряване на оборотни средства е планиран при закупуване на материали и други нужни средства.

Кредит с обезпечение е предоставян в размер до 500 000 лева или тяхната равностойност в евро. Изискване към кредитоискателя е неговото предприятие да е създадено преди минимум 12 месеца. Срокът за погасяване на получената сума зависи от предназначението на кредита. При вземане на оборотен кредит, клиентът трябва да го погаси до 5 години, според вида на предложеното обезпечение; или до 12 месеца, когато сумата е взета под формата на овърдрафт или револвиращ лимит.

Погасяването на инвестиционен кредит трябва да стане до 15 години, определено от предлаганото обезпечение. Предоставеният гратисен период също зависи от вида на кредита: при оборотни кредити е до 3 месеца; а при инвестиционни - до 6 месеца.

Лихвата по кредита е променлива, определяна индивидуално според размера, валутата, срока и обезпечението по изисквания кредит. Като обезпечение за получаване на желаната сума може да служи ипотека върху недвижимо имущество - жилищни сгради, търговски площи, земя и други; също така движимо имущество - различни видове оборудване и стоки, като и транспортни средства. Клиентът може да предложи като гаранция и друго обезпечение, което трябва да бъде допустимо от закона и прието от банката.

Погасяването на кредита става на равни вноски по главницата и съответната лихва, при срочни кредити. При револвиращи/овърдрафти всеки месец се заплаща лихвата. След кандидатстване за кредита, клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на 5 работни дни.

Друг бизнес кредит е този без обезпечение с размер до 60 000 лв., отново в два вида - за инвестиционни или оборотни средства.