Първа Инвестиционна Банка

От юли 2016 г. "Супер кредит" е предлаган при промоционална по-ниска лихва – от 4.45% фиксирана за периода на овърдрафт при кредити, обезпечени с ипотека.

Сред предимствата на кредита са възможността за ползване на свободен погасителен план, както и предоставеният по-дълъг гратисен период.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Супер кредит е първоначално предоставен под формата на овърдрафт, като е предназначен за всички клиенти, които искат да получат финансиране за развитие на своя бизнес или за осигуряване на допълнителни средства за текущи нужди. Предимствата на кредита включват изчисляване на дължимата лихва само върху усвоената част от кредита.

При изплащането му клиентът ползва свободен погасителен план в рамките на 3 години. Когато е погасил част от своя кредит, той може да изтегли отново изплатената сума по него, като това става без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека.

От банката проявяват повече гъвкавост относно обезпечението и изискват от клиента по-ниски комисионни. През първите 3 години от изплащане на кредита клиентът получава също така възможност за фиксирана лихва.

Супер кредит е предоставян в размер без ограничение, определен съответно представеното обезпечение, в зависимост от обезпечението и нуждите на бизнеса. Валутата на кредита може да бъде в лева, евро.

Срокът за неговото погасяване се определя от предназначението на кредита: когато той е използван за осигуряване на оборотни средства това трябва да стане до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца; за инвестиционен кредит е увеличен само срокът за погасяване - до 120 месеца; при залог върху ДМА (дълготрайните материални активи) срокът за погасяване е до 60 месеца.

При изплащането на кредита е предоставена 4.45% фиксирана годишна лихва, както и възможност за ползване на гратисен период до 3 години. Усвояването на получената сума става в режим на овърдрафт.

Начинът за неговото погасяване е чрез изплащане на месечни погасителни вноски след изтичане на периода в режим на овърдрафт. Като обезпечение за него може да послужи ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи; както и земедеслка земя, УПИ; друга гаранция за получаването на кредита е матерално обезпечение - залог върху ДМА. Одобрението за него става в рамките на 5 работни дни, след подаване на всички необходими документи от страна на клиента.