Бизнес кредити от небанкови финансови институции

Фирмените кредити са предназначени за всички клиенти, които искат да започнат нов бизнес или да финансират настоящата си дейност. Те могат да бъдат оборотни, инвестиционни, специализирани за бизнеса на клиента - като например тези за земеделски производители и търговци, и тези за осигуряване на ново оборудване на медицински лица. Предназначението им може да бъде финансиране на малък и среден бизнес, както и корпоративния, с изискване на обезпечение – например недвижим имот, или без обезпечение. Бизнес кредитирането е съобразено с различните нужди на всяко предприятие - неговата дейност и изисквана от собственика му сума.

Клиентът може да вземе бизнес кредит ако е едноличен търговец и изплаща редовно всичките си задължения, данъци и такси. Той може да го използва като средство за спешно финансиране. За бизнес кредит може да кандидатства и фирма с повече от един собственици, но поради усложнението на проверката и изискваната допълнителна документация, получаването му може да бъде забавено. Когато клиентът иска да осигури незабавно средства, без усложнени процедури при кандидатстване, той може да се обърне към небанковите финансови институции, които предлагат бизнес кредити като продукт.

Този вид фирмени кредити са предназначени главно за осигуряване на оборотни средства за бизнеса на клиента при всяка неотложна необходимост. Някои от тези кредити са отпускани без изискване за обезпечение, като размерът на получената сума е определян според притежаваните от дружеството активи, неговото кредитно състояние и други. Усвояването им става по банков път, само за един работен ден след подписване на договора за вземането му, като по такъв начин клиентът има възможност веднага да посрещне належащите нужди.

Бизнес кредитите на небанковите финансови институции могат да бъдат предназначени за осигуряване на оборотни средства за покриване на краткосрочни необходимости, насочени към бързо развиващи се и с високи доходи малки и средни фирми за различни дейности, както и за рефинансиране на други задължения. Небанковите бизнес кредити могат да бъдат предоставени и с инвестиционни цели. Обикновено такъв вид кредити са предназначени за малкия и средния бизнес, като целта може да бъде получаване на средства за инвестиране, за да бъде разширена дейността на предприятието, засилено присъствието му на пазара, да бъде увеличен капацитетът и разходите - оптимизирани. Лихвените проценти са фирмирани съобразно срока и сумата на получения кредит, а срокът за погасяването да бъде максимално удължен – могат да достигнат до 10 години при инвестиционни кредити.

Сред промоционалните условия на офертите на небанковите институции са гъвкавите и улеснени процедури и освобождаването от такси за кандидатстване за кредита; от такса за оценка на обезпечението и при предсрочно погасяване; възможност за ползване на гратисен период и избор на опцията за сезонно погасяване на получената сума.

Бизнес кредита е предназначен както за осигураване на оборотни средства за разрастване и развитие на бизнеса на клиента, така и при създаване на нова фирма - за осигуряване на начални средства, при внимателно изготвен бизнес план, както и за набавянето на нужните техника и оборудване. Подобни кредити могат да бъдат получени от юридически или физически лица, като осигуряват възможност за получаване на сума за стартиране на бизнес.

Предлаганите от банките и небанковите финансови институции бизнес кредити са много и най-различин видове - инвестиционни, за оборотни средства, за финансиране на нова техника и оборудване за офиса, за финансиране на проекти. Част от тях са предназначени, за да осигурят на клиента краткосрочно финансиране като му предоставят оборотни средства при належащи нужди. При избор на бизнес кредит от небанкова финансова институция съветваме клиента да се обърне към кредитен консултант на избраната от него институция, който да му даде препоръки за най-подходящия за неговите цели продукт.