При избор на най-подходящата форма за закупуване на автомобил, клиентът трябва да е преценил своите възможности, както и разликите между различните видове финансиране. Автомобил може да бъде закупен чрез потребителски кредит, а някои от небанковите финансови институции предлагат и бързи кредити за тази цел, но основните две възможности са автокредит или автолизинг.

Първото нещо, което трябва да предвиди клиентът при взимане на автокредит или лизнг е изискваната и при двете форми на финансиране първоначална вноска. Размерът на самоучастието може да бъде най-малко 10% от стойността на актива или повече. В зависимост от размера на първоначалната вноска се определя погасителният план на автокредита или лизинговия план, остатъчната стойност, която е дължима от клиента до изплащането на автомобила.

Основната разлика между автокредита и лизинга е при придобиването на собствеността. При лизинга активът е собственост на лизингодетеля до неговото пълно изплащане, като собствеността се прехвърля едва когато лизингополучателя е внесъл всички дължими вноски. От друга страна, при автокредита клиентът придобива собственост върху автомобила още в момента на отпускането на кредита при сключен договор. По такъв начин при лизинга клиентът няма свободата да разполага с актива свободно, тъй като до неговото пълно изплащане той има възможност само да го ползва, докато при автокредита, доколкото внася редовно месечните погасителни вноски, може да го продава, залага или каквото прецени.

Другото съществено предимство на автокредита, доколкото става въпрос за внасяните такси, са етапите на прехвърляне на автомобила. Както посочихме, при автокредита той веднага става собственост на клиента, като за придобиване на собствеността клиентът дължи само една такса за прехвърляне. При лизинга прехвърлянето става на два етапа - пъровначално, при сключване на сделката, търговецът прехвърля собствеността на лизингодателя, а след това, след пълното изплащане на автомобила, лизингодателят прехвърля собствеността на лизингополучателя. Доколкото дължимите такси са за сметка на клиента, става ясно, че при прехвърляне на собствеността при лизинга се наблюдава оскъпяване. Таксата за прехвърляне е формирана в зависимост от марката на автомобила, годината на производство и застрахователната му стойност. Освен това, това не са единствените дължими такси - при автокредита са изисквани такси за разглеждане на документи, а след това - за усвояването и управлението на сметката, които обикновено са дължими еднократно.

Друг основен момент е изискването на обезпечение, за което и при двете форми на финансиране служи автомобилът, обект на сделката, като върху него се учредява залог. Този залог е вписван в Централния регистър за особени залози. Също така е нужно застраховането на автомобила, обект на сделката и нейно обезпечение. Задължителните застраховки „Автокаско” и „Гражданска отговорност” също са за сметка на клиента, а техният срок е до пълното изплащане на автокредита или лизинга. Добра възможност при сключване на сделката е предоставяне опцията клиентът сам да избере застрахователното дружество, въпреки че повечето лизингови компании работят с определени фирми, одобрени от тях. И двете форми на финансиране са подходящи за юридически лица, като предоставят възможност внасяните вноски според погасителен план да са данъчно признат разход за дружеството.

Основно предимство на лизинга са предложените допълнителни бонуси - допълнителни услуги като управление на автопарк, покриване на определени сервизни услуги, разходи при зареждане с несъвместимо гориво, предоставянето на временен автомобил по време на ремонт, покриване на винетни такси, детско столче за автомобил и възможността за използване на застраховка на местата "Baby on board" и други. Допълнителните бонуси могат да натежат при избора на определена оферта, ако другите условия са изгодни.

Основните предимства на лизинга са предоставените по-гъвкави условия и улеснени процедури, по-бърз отговор и получаване на финансирането и допълнителните бонуси при сключване на сделката. Поради тези условия той може да се окаже по-скъп от автокредита, чието основно предимство са по-ниската му цена, както и възможността за придобиване на собствеността при слючване на договор. Въпреки това, клиентът трябва да прегледа наличните предложения и да прецени коя от двете форми е по-подхадяща за неговите идеи и възможности.