Когато избираме своя кредит трябва да прегледаме внимателно всички условия по него. В зависимост от вида кредит, неговото предназначение и собствените си възможности, можем да изберем съответно кредити с различна валута, сума и срок на погасяването им, възможности за гратисен период, различни застрахователни програми и други допълнителни предимства или недостатъци.

Затова е важно да предвидим определени особености при изплащането на всеки вид кредит. От основно значение е годишният лихвен процент по него, който, освен лихвата, включва и допълнително дължимите такси и комисионни, както и изборът на погасителен план.

Много съществен фактор при избора на кредит е какъв е неговият погасителен план, тъй като от него се определя по какъв начин ще бъде разпределена във времето цялостната дължима сума. Независимо какъв кредит изберем, имаме само две възможности за изплащането му - чрез равни (анюитетни) месечни вноски или чрез намаляващи вноски.

Отначало е добре да изясним понятията месечна вноска и падеж по кредит. Месечна вноска е дължимата вноска по кредита, която е изчислявана съответно от вноска по главницата и лихвата, според избрания от клиента погасителен план. Тази вноска е дължима ежемесечно, като трябва да бъде изплатена на съответната, избрана от клиента и описана в договора, дата-падеж.

Изборът на погасителен план е изключително важен при формирането на месечната вноска, както и общо изплатената сума по кредита. По-често клиентите избират погасителен план с равни или анюитетни месечни вноски, чиито размер се запазва непроменен през целия период на изплащане на кредита. Анюитетните месечни вноски са формирани по следния начин - в началото на изплащане на кредита процентът на лихвата е по-висок, като намалява постепенно при следващи вноски, но паралелно с неговото намаляване се увеличава размерът на вноската по главницата.

По такъв начин лихвата постепенно става все по-ниска до изплащане на цялата сума по главницата, но размерът на месечната вноска се запазва фиксиран през цялото време. Затова, този вид погасителен план е подходящ за всички клиенти, които искат да планират в дългосрочен план своите финанси и да знаят предварително каква ще е дължимата от тях месечна вноска до цялото изплащане на получения кредит.

При погасителен план с намаляващи вноски месечната вноска по главницата е фиксирана, а дължимото по лихвата намалява постепенно през периода на изплащане на кредита. Клиентът внася най-високи вноски в началото от изплащане на кредита, като в края дължи най-малко лихва - оттук и месечните му вноски намаляват постепенно.

Предимството на такъв погасителен план е, че общо изплатената сума по кредита е по-малка от тази при кредит с равни месечни вноски. Този вид погасителен план предполага по-високи доходи от страна на клиента, тъй като изплащането на кредита е определено и от този фактор. Погасителен план с намаляващи вноски е подходящ също за юридически лица за финансиране нуждите на техния бизнес.

При избор на погасителен план е важно да предвидим предварително нашите възможности за неговото изплащане. Когато искаме да бъдем спокойни през периода на издължаването на кредита, както и да се подсигурим за възможни промени във фанинсите си, е удачно да изберем кредит, чиито вноски са анюитетни. Този вид погасителен план са предвидили повечето банки и небанкови финансови институции в офертите на предлаганите от тях продукти.

Когато планът ни е да изплатим по-ниска крайна сума и искаме кредитът да бъде минимално оскъпен, можем да изберем погасителен план с намаляващи вноски. При този вид план обаче трябва да сме сигурни, че доходите ни са достатъчни за първоначалните значително по-високи вноски по него, особено при случаите когато кредитът е за по-голяма сума.

Затова е важно да съобразим избора на погасителен план с нашите нужди и възможности за изплащане, а когато не сме сигурни кой е по-подходящият за нашите идеи вариант - да се обърнем към кредитен консултант на съответната институция, който да ни разясни условията.