Когато клиентът не е сигурен в своя избор между потребителски кредит и кредитна карта е важно първо да се запознае с разликите между тях, като прецени кой от двата продукта е по-подходящ за неговите индивидуални нужди.

Нека отначало разгледаме основните предимства на всеки от двата продукта. Потребителските кредити са създадени в отговор на различните текущи нужди на клиента, като могат да бъдат най-различни видове – за осигуряване на бързи средства, за закупуване на различни стоки, за ремонт и обзавеждане на дома, покупка на нова кола, за желано пътуване и много други цели. Основното предимство на кредитните карти пред потребителския кредит е тяхното удобство - възможността за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти в целия свят, обозначени с логото на притежаваната от клиента карта, правенето на резервации за хотели, наемане на автомобили, осъществяване на покупки и заплащане на услуги в Интернет. Кредитната карта може да бъде използвана навсякъде по света и по всяко време в денонощието да бъдат теглени пари от нея.

Само при сравнението на предназначението на двата продукта можем да преценим основната разлика между тях - докато с кредитна карта имаме възможността да наемем кола под наем, с потребителския кредит купуваме нова кола. Потребителският кредит осигурава цялата ни нужна сума, за да отидем в чужбина, докато с кредитната карта могат да бъдат правени по-лесно резервации онлайн, както и да се разплащаме с нея при търговци и за различни услуги. Докато кредитните карти са създадени с цел улесняване на нашето ежедневие, потребителският кредит ни осигурава възможност за по-мащабни начинания.

Въпреки това, всеки от двата продута е непрекъснато усъвършенстван с цел отговаряне на нуждите на всеки клиент. Банките дори предлагат кредитни карти със значително по-големи лимити от тези на стандартните потребителски кредити - особено когато става въпрос за златните и платитени такива. Затова, преди да избере някои от двата продукта, клиентът трябва да прецени кой от тях е по-подходящ за неговите нужди, каква сума му е необходима, какво ще бъде нейното предназначение, дали целият получен лимит ще му трябва еднократно или ще му се налага да тегли по-често и по-малки суми, както и какви са неговите възможности за погасяване на задължението.

Един от основните фактори за сравнение между двата продукта е удобството при използването на получената сума. Както посочехме, кредитната карта може да бъде използавана по всяко време и 24 часа в денонощието от нея могат да бъдат теглени пари в брой, да се заплащат стоки и услуги на ПОС-терминал или в Интернет. По такъв начин, освен удобство, имаме и гъвкавост. Когато е одобрен от банката, потребителският кредит е превеждан по посочена от клиента сметка, като той може да прецени дали да изтегли сумата наведнъж или на части, но може да тегли само от клон на банка – единствената възможност кредитът да бъде ползван лесно и удобно е прехвърлянето на сумата на дебитна карта, но клиентът трябва да предвиди съпътстващите този процес такси и да прецени не му ли е по-изгодно да изтегли кредита навъднъж. По такъв начин кредитната карта е винаги на разположение, като не трябва да забравяме и другото основон предимство при използването ѝ – възможността за разплащане в Интернет, което не може също така да бъде правено при ползавне на потребителски кредит.

Друг недостатък на потребителския кредит е, че за получаването на по-големи суми от клиента може да бъде изисквана гаранция – поръчителство или друг вид обезпечение, или превеждане на месечно възнаграждение по сметка в банката, което не е изисквано при получаване на кредитна карта.

Основен фактор при избора на един от двата продукта е каква е цената за използването им. При потребителския кредит това се определя от годишния лихвен процент, който включва лихвата и допълнително дължимите такси и комисионни. Основно предимство на потребителския кредит пред кредитната карта е предложената по-ниска лихва. От друга страна при кредитните карти е дължима единствено лихва върху сумата, която клиентът не е успял да върне в рамките на безлихвения гратисен период, докато при потребителските кредити лихвата е дължима върху цялата сума на кредита, називисимо дали той е ползван или не. Въпреки по-високата лихва, кредитната карта предоставя на клиента възможност за ползване на безлихвен гратисен период, обикновено между 30 и 60 дни, в рамките на който, при изплащане на определена част от залъжението клиентът е освободен от лихва по използваната сума. По такъв начин, освен че той дължи само използваната от него сума, има възможността да не плаща лихва за това. При револвиращите кредитни карти той може да избере да погаси цялото задължение по картата си в рамките на гратисния период, при което не дължи лихва; или да внася всеки месец така наречената минимална погасителна вноска, която покрива част от неговото задължение, като не трябва да бъде по-малко от определения минимум на всяка банка.

И при двата продукта са дължими такси, определени съобразно действащата Тарифа на Банката. Въпреки това, някои от банките не начисляват такса за разглеждане на искане за издаване на кредитна карта. Срокът за издължаване на потребителския кредит е по-дълъг като обикновено максималният срок за изплащането на такъв вид продукт е до 7-10 години. При внасяне на фиксираните месечни вноски, клиентът изплаща задължението по него. В същото време, при ползване на кредитна карта, картодържателят има възможността за използва отново сумите, които вече е върнал на банката. Револвиращите карти пердоставят на клиента възможност да тегли от тях според получения кредитен лимит, като има възможността да избере дали да възстанови пълно или частично изразходваната от него сума в рамките на посочения в месечното извлечение краен срок. Когато клиентът изплати цялата ползвана сума в рамките на гратисния период, цялата сума е възстановявана отново в същия размер. Докато потребителският кредит трябва да бъде изплатен цялостно в рамките на договорения срок, като уславията по него могат да се променят само при предсрочно погасяване или рефинансиране, кредитната карта, която обикновено има срок на валидност между 1 и 3 години, при изтичането му може да бъде преиздадена.

По такъв начин кредитните карти са по-лесни за управление и изискват по-малка ангажираност. Клиентът може да я използва за нужната му цел – теглене на пари в брой, заплащане на стоки и услуги в Интернет, правене на резервации, заплащане на стоки при търговец, и съответно след това дължи само сумата, която е използвал, а не цялата получена сума, както е при потребителските кредити. Въпреки това, кредитната карта трябва да бъде ползвана значително по-пестеливо, тъй като дължимите по нея лихви са значително по-високи от тези при кредит. Затова, при по-добро планиране от страна на клиента, той може да съчетае по най-изгодния за него начин двата продукта.

При получаване на двата продукта едновременно клиентът има възможността да се възползва от техните различни предимства, но при това той трябва да предвиди своите възможности. Много от банките вече предлагат и възможността за обединяване на задължения, услуга, предназначена за клиенти с повече от един кредит, което става чрез отпускане на нов, потребителски кредит, който може да покрие различни видове дължими от клиента кредитни продукти - потребителски и жилищни кредити, овърдрафти, дългове по кредитни карти и други.